Neuropsykologisk undersökning och rehabilitering

​Målet med neuropsykologisk undersökning inom barnneurologin är att bedöma barnets utvecklingsnivå, strukturen av barnets neurokognitiva förmåga (barnets starka sidor och svårigheter) och barnets interaktions-, arbets- och skolförmåga. Vid neuropsykologisk undersökning strävar man efter att identifiera symtom som orsakas av neurologiska och neuropsykiatriska störningar. Med stöd av uppgifterna planerar neuropsykologen i samarbete med den övriga arbetsgruppen och barnets föräldrar den vård och de stödåtgärder som barnet behöver, bl.a. behovet av neuropsykologisk rehabilitering. Den information som undersökningen ger utnyttjas exempelvis för att planera stödåtgärderna för barnets skolgång eller dagvård i samarbete med barnets närmiljö. Uppgifterna används också för uppföljning av vårdens effektivitet. En neuropsykologisk undersökning är en lång process som kräver 3–5 besök. Neuropsykologen fastställer undersökningens omfattning och de metoder som ska användas utifrån frågeställningen, barnets ålder och  helhetssituationen. Vid undersökningen insamlas information på många olika sätt: genom neuropsykologiska tester, genom intervjuer med föräldrarna, barnet eller läraren (även med hjälp av frågeformulär) och genom att observera barnets interaktion och beteende.

Målet med den neuropsykologiska rehabiliteringen är att förbättra barnets inlärnings- och funktionsförmåga. Olika metoder för att uppnå detta är att lindra inlärningssvårigheterna och de bakomliggande neurokognitiva specialsvårigheterna, bygga upp kompensationsmetoder och stödja barnets självkänsla. Målet är också att ordna barnets miljö på ett sådant sätt att den stöder barnets utveckling, aktiviteter och lärande. I sitt arbete inom barnneurologi samarbetar neuropsykologerna med barnets och den ungas närmiljö, såsom med föräldrarna, skolorna, daghemmen och den rehabiliterande personalen. Den egentliga neuropsykologiska rehabiliteringen utförs i regel av privata neuropsykologer.

En mer detaljerad beskrivning av förfarandena inom neuropsykologisk rehabilitering inom specialiteten barnneurologi vid HUCS finns i dokumentet Neuropsykologinen kuntoutuskäytäntö Hyksin lastenneurologiasssa (Det neuropsykologiska rehabiliteringsförfarandet vid HUCS barnneurologi, på finska).


Kontaktinformation för neuropsykologerna vid HUCS barnneurologi
ledande neuropsykolog Susanna Huju
09 471 80542 / 050 427 2084
förnnamn.efternamn@hus.fi