Neurokognitiva störningar

Neurokognitiva störningar visar sig som färdighetsbrister eller beteendesymtom och innebär en risk för barnets utveckling. Dessa avvikelser i utvecklingen är ofta medfödda, men ibland kan de även förknippas med riskfaktorer i det  tidiga skedet av utvecklingen. Neurokognitiva störningar är omfattande förseningar i utvecklingen, såsom utvecklingsstörning, autism och blandad specifik utvecklingsstörning samt snäva specifika svårigheter i språkutvecklingen eller perceptionen och motoriken och specifika inlärningssvårigheter, inklusive aktivitets- och uppmärksamhetsstörning (ADHD). Neurokognitiva störningar är vanliga: olika grader av dessa konstateras hos cirka 15 procent av barnen.

Orsaken till neurokognitiva störningar är en avvikelse i kunskaps- och/eller färdighetsutvecklingen, som visar sig som en avvikelse i hjärnans struktur och funktion samt som en avvikelse i resultaten av neuropsykologiska test. Störningarna förekommer sällan som rena enskilda särskilda svårigheter. Oftast förekommer de parallellt så att varje barns symtombild varierar och ibland till och med kan vara mycket svårtolkad.

En utvecklingsförsening/-avvikelse förknippas alltid med utvecklingen av barnets färdigheter i växelverkan och känsloliv, och symtombilden förändras med åldern. Bakom de svåraste störningarna (svår utvecklingsstörning eller autism) kan det ligga en känd kromosom- eller genetisk avvikelse. Orsakerna till övriga störningar är ofta ärftliga, och det behövs inga särskilda undersökningar för att utreda orsaken.

Målet med behandlingen är att förbättra barnets inlärnings- och funktionsförmåga. Det viktigaste är att problemet identifieras och att barnet ges råd och stöd som underlättar det dagliga livet. Medicinsk rehabilitering (fysio-, tal- och ergoterapi samt neuropsykologisk rehabilitering) rekommenderas vid behov utifrån en multiprofessionell undersökning.

För de patienter som remitterats till HUCS barnneurologi ansvarar de barnneurologiska mottagningarna (Barnets borg, Jorv och Pejas), som vid behov skickar remisser eller patienterna till Neurokognitiv mottagning, Dagvårdsavdelning för neurologisk beteendestörning eller Dagvårdsavdelning för utvecklingsbedömning.
Neurokogn hairiot nettikoko RU.jpg