Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning (ADHD)

​Aktivitets- och uppmärksamhetsstörningens symtom beror på ouppmärksamhet, impulsivitet och svårigheter att reglera aktivitetsnivån (överaktivitet eller passivitet). ADHD orsakas i första hand av ärftliga faktorer, och symtomen debuterar före skolåldern. Misstanke om ADHD väcks ofta i lekåldern då barnet är överaktivt och har dåligt tålamod. Andra samtidiga utvecklingsproblem, såsom försenat tal samt försenad perception och motorik, är vanliga.

Hos barn i skolåldern orsakar överaktiviteten, koncentrationssvårigheterna och slarvfelen underprestation i skolarbetet samt svårigheten med impulskontrollen problem med kompisar och vuxna. Redan i ett tidigt skede förknippas symtomen ofta med beteendeproblem, trotsighet och beteendestörningar. De psykiatriska tilläggsproblemen blir vanligare med åldern. Nedsättningen i de exekutiva funktionerna tar sig uttryck i problem med att utföra vardagliga sysslor och särskilt med att ta itu med uppgifter och utföra dem självständigt. Vid många neurologiska sjukdomar eller vid följdtillstånd efter dessa förekommer även aktivitets- och uppmärksamhetsproblem.

Andelen barn med aktivitets- och uppmärksamhetsstörningar i åldern 6–18 år är ca 5 procent och andelen vuxna 2–5 procent. Störningarna är vanligare hos pojkar än hos flickor. Diagnosen ADHD grundar sig på en bedömning av graden av de väsentliga symtomen.

Det viktigaste vid behandlingen är tillräcklig rådgivning till patienten och de anhöriga samt olika stöd- och behandlingsformer som genomförs i den vardagliga miljön, såsom styrning av barnets beteende. Läkemedelsbehandling övervägs om symtomen trots stödåtgärder orsakar tydlig skada till exempel i familjen, skolan eller vänskapsrelationerna. Eftersom ADHD är så vanligt är det viktigt att problemen i första hand utreds av multiprofessionella arbetsgrupper på rådgivningsbyrån eller inom skolhälsovården och på hälsovårdscentralen. Vid funktionsproblem som är svåra eller förvärras kan det behövas bedömning och behandling av en neurologisk arbetsgrupp och vid psykiatriska problem som förvärras behövs bedömning och behandling av en barn-/ungdomspsykiatrisk arbetsgrupp.

 

Mera information:

 

ADHD-förbundet rf

God medicinsk praxis-rekommendation (på finska): ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, lapset ja nuoret)