Hurdana är epilepsianfallen?

​Anfallssymtomen hos barn är mycket mångskiftande. Barn kan ha s.k. grand mal-anfall, men det är även vanligt med anfall med lindriga symtom, såsom lokala ryckningar till exempel i ansikts- och munområdet, sänkt medvetande som till exempel kan vara förknippat med sväljningsrörelser eller smaskande och talsvårigheter, några sekunders frånvaroanfall och plötsliga anfall där personen faller omkull.

Hos spädbarn kan det förekomma korta serier av spastiska anfall, s.k. infantila spasmer, som varar i några sekunder. Hos småbarn kan det första symtomet på epilepsi ibland vara en fördröjning i utvecklingen eller förlust av talförmågan. Om barnet misstänks ha epilepsi, ska barnet alltid vårdas hos en specialist, helst en barnneurolog, och som brådskande fall.