Hur behandlas epilepsi?

​Målet med epilepsibehandling är att förhindra anfall utan betydande läkemedelsbiverkningar.

En så noggrann definiering av epilepsitypen som möjligt hjälper till att planera läkemedelsbehandlingen. Vid vissa godartade epilepsiformer i barndomen behövs ingen läkemedelsbehandling om anfallen förekommer endast sällan. Vanligen påbörjas epilepsimedicinering efter det andra anfallet. Valet av läkemedel beror på epilepsitypen. Läkemedelsdoserna för barn räknas enligt vikten, och läkemedelsmängderna kan ibland förefalla stora jämfört med doserna för vuxna. Den finländska rekommendationen God medicinsk praxis, Epilepsi och feberkramper hos barn (på finska) blev klar hösten 2007.