Patientombudsman

​Lagen om patientens ställning och rättigheter, patientlagen (785/1992) trädde i kraft 1.3.1993. Patienten har rätt till en god hälso- och sjukvård samt ett gott bemötande i anslutning till vården. Vården av patienten ska ordnas och patienten bemötas så att hans människovärde inte kränks samt att hans övertygelse och integritet respekteras. I lagen betonas även patientens rätt till information och självbestämmanderätt, rätt till aktivt deltagande i vården samt en minderårig patients ställning.  

Patientombudsmannen

  • ger råd och vägleder i frågor som gäller tillämpningen av patientlagen
  • informerar om patientens rättigheter
  • ger råd och vid behov bistår vid framställningen av en anmärkning eller anmälan om patientskada
  • arbetar även i övrigt för att främja patientens rättigheter och för att de skall bli tillgodosedda
  • ger råd i frågor gällande verksamheten inom HNS


Patientombudsmannen tar inte ställning till de medicinska besluten angående Patientombudsmannen tar inte ställning till de medicinska besluten angående patientens vård. Patientombudsmannen tar inte heller ställning till om det har skett en patientskada i vården. Patientombudsmannen behandlar inte heller inte anmärkningar. Enligt nedan stående dataskydd kan hen inte ta emot dem per e-post. Det rekommenderas att anmärkningarna skickas till sjukvårdsområdets registratur.

Ömtåliga ärenden och konfidentiella uppgifter bör inte skickas elektroniskt. HNS har oskyddad e-post.

Raseborgs sjukhus patientombudsman


Patient- och klientsamtal i regel mån. – fre. kl. 9 – 15.

Servicenummer på finska 09 471 71262
Servicenummer på svenska 09 471 71263

Postadress  PB 705, 00029 HNS
E-post  hyks.potilasasiamies(at)hus.fi
Telefax  09 471 71297