Patientombudsman

​Patienten har rätt till god hälso- och sjukvård samt ett gott bemötande i anslutning till vården. Vården av patienten ska ordnas och patienten bemötas så att hans människovärde inte kränks samt att hans övertygelse och integritet respekteras. I lagen betonas även patientens rätt till information och självbestämmanderätt, rätt till aktivt deltagande i vården samt en minerårig patients ställning. (Lagen om patientens ställning och rättigheter 785/1992)

Patientombudsmannen

  • ger råd och vägleder i frågor som gäller tillämpningen av patientlagen
  • informerar om patientens rättigheter
  • ger råd och vid behov bistår vid framställningen av en anmärkning eller anmälan om patientskada
  • arbetar även i övrigt för att främja patientens rättigheter och för att de skall bli tillgodosedda
  • ger råd i frågor gällande verksamheten inom HUS


Patientombudsmannen tar inte ställning till de medicinska besluten eller om det har inträffat en patientskada under vården. Patientombudsmannen behandlar inte heller anmärkningar. Det rekommenderas att anmärkningarna skickas till sjukvårdsområdets registratur.

Det rekommenderas även att känsliga ärenden och konfidentiella uppgifter inte skickas elektroniskt, då HUS e-post inte har skydd för det ändamålet.

Raseborgs sjukhus patientombudsman


Patient- och klientsamtal i regel mån. - tors. kl. 10-14, fre. 10-13.

Servicenummer på finska 09 471 71262
Servicenummer på svenska 09 471 71263

Postadress  PB 705, 00029 HNS
E-post  hyks.potilasasiamies(at)hus.fi
Telefax  09 471 71297