När du kommer till samjouren

Ta ett könummer då Ni vill anmäla Er till samjouren.

På samjouren sköts patienter enligt graden av vårdbehov samt skyndsamhetsordning, inte enligt ankomstordning.

Ansvariga skötaren (Triageskötaren) tar emot Er, gör en bedömning av vårdbehovet samt klassificerar skyndsamhetsordningen för varje patient enskilt, enligt gällande direktiv, för att patienten skall få rätt vård, i rätt tid och på rätt plats.

Sekreteraren kontrollerar Era personuppgifter efter detta.

Ni hänvisas sedan till väntrummet, till sjukskötarmottagning eller ledsagas till ett rum med bäddplats beroende på Ert behov av vård.

Egenskötaren tar emot Er efter att Ni anmält Er och hänvisats till rätt mottagningsställe. Egenskötaren gör en noggrannare bedömning av Ert sjukdoms-/skade tillstånd och beställer, i samråd med läkare, behövliga laboratorie- och urinprov samt eventuella röntgenundersökningar, för att resultaten ska finnas till förfogande då Ni träffar läkaren och på så sätt försnabba vården samt minska väntetiden.

Egenskötaren ansvarar för Er vård under den tid Ni är på samjouren och det är till henne/honom Ni vänder Er om Ni behöver hjälp med något eller om Ni har frågor gällande vården. Anhöriga vänder sig också i första hand till egenskötaren gällande frågor och information om patientens tillstånd..

På samjourens sjukskötarmottagning sköts lindrigare åkommor s.s sårlimning, stukningar, övre luftvägsinfektioner, urinvägsinfektion m.m. Sjukskötaren konsulterar läkare vid behov.

Beakta att väntetiden på samjouren kan vara lång eftersom patientmängden ibland är stor eller prioriterade fall binder större resurser. Undersökningssvar (lab, rtg), planering av vård samt åtgärder tar sin tid.

Det är önskvärt att antalet följeslagare är max 2st för varje patient. Då vårdåtgärder i patientrummet utförs, ombeds anhöriga vänta i väntrummet så länge.

Förbered Er på att väntetiden kan vara lång och ha tålamod - Alla patienter tas omhand.