Neuropsykologi

Besöksadress
Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9, Helsingfors

Postadress
PB 347
00029 HUS

Kontakt
Kontakt sker via sjukhuset.

En neuropsykolog bedömer barnets utvecklingsnivå och eventuella särskilda svårigheter. Som undersökningsmetoder används neuropsykologiska test, intervjuer, frågeformulär samt observation av barnets beteende. Metoderna väljs enligt de individuella behoven hos varje barn. Barnets prestation i testuppgifterna jämförs med den genomsnittliga prestationen hos barn i samma ålder.

Neuropsykologen kan vid sin undersökning bedöma barnets

  • Språkliga och visuella slutledningsförmåga
  • Koncentration och styrning av den egna aktiviteten
  • Förmåga att interagera med andra och reglera sina känslor och sitt beteende
  • Språkliga grundfunktioner (t.ex. att förstå tal och att sätta ord på saker)
  • Grundläggande visuella funktioner (t.ex. uppfattning av rymd och riktningar)
  • Minne och inlärning
  • Finmotorik och samverkan mellan öga och hand
  • Sociala observationsfärdigheter (t.ex. att sätta sig in i en annan persons situation eller känna igen känslor)
  • Läs-, skriv- och räkneförmåga

 

Med hjälp av neuropsykologens undersökning får man kunskap om barnets styrkor och svårigheter, som används vid planeringen av stödåtgärder i hemmet, daghemmet och skolan. I vissa situationer kan neuropsykologisk rehabilitering rekommenderas för barnet.

Neuropsykologer arbetar inom barnneurologi och barnpsykiatri. Neuropsykologer är medlemmar i mångprofessionella arbetsgrupper som utreder problem hos barnet eller den unga och utarbetar en vård- och rehabiliteringsplan för barnet eller den unga. Till neuropsykologisk undersökning kommer man med remiss från läkare.