Skolgång på sjukhuset

​Då barnet eller den unga behöver sjukhusvård för sin sjukdom kan han eller hon fortsätta avläggandet av lärokursen i grundundervisningen i sjukhusskola under tiden på avdelningen.

Syftet med undervisning som äger rum på sjukhuset är att säkerställa kontinuerlig skolgång för barnet eller den unga och fullgörandet av lärokursen i grundskolan även vid sjukdom som kräver sjukhusvård. Undervisningen under sjukhusvistelsen planeras individuellt och undervisningen sker i den omfattning som det är möjligt med tanke på elevens hälsa samt vård- och rehabiliteringsmässiga åtgärder. Syftet med undervisning på sjukhuset är att stödja smidig återgång till skolan för eleven samt den helhetsmässiga rehabiliteringen för barnet eller den unga. Eleven förblir elev i den egna skolan under tiden för undervisningen på sjukhuset.

Lärarna i sjukhusskolan samarbetar nära med personalen på avdelningen och vårdnadshavarna och planerar tillsammans tidpunkterna för undervisningen. Undervisningen ordnas i elevens eget patientrum eller i ett annat överenskommet utrymme med beaktande av elevens mående. Lärarna i sjukhusskolan är vid behov tillgängliga för förhandlingar där man behandlar frågor och arrangemang som rör elevens skolgång.

Lärarna i sjukhusskolan kontaktar med vårdnadshavarnas tillstånd elevens egen skola i frågor som gäller skolgången och skolan informerar om vad man bör fokusera på i undervisningen. Då det gäller undervisningsinnehållets omfattning beaktas elevens mående och det begränsas så att det är rimligt för eleven. Läraren i den egna skolan skickar även enligt överenskommelse uppgifter och prov till eleven. Distansundervisning kan även användas om eleven och familjen så önskar och då detta är möjligt för elevens egen skola.

Elevens egen skola bedömer elevens prestationer i samarbete med läraren vid sjukhusskolan. I undervisningen används elevens egna skolböcker eller annat material som eleven tar med sig till vistelsen på avdelningen. Avsaknad av böcker utgör inte ett hinder för undervisningen. Det är viktigt att bevara kontakten till den egna skolan, så att det är så smidigt som möjligt för eleven att återvända till den egna skolan. Om eleven får åka hem från sjukhuset men inte kan delta i skolgången är distansundervisning ett bra sätt för eleven att fortsätta vara en del av undervisningen och verksamheten i den egna klassen.