Barnets rättigheter på sjukhuset

​Det nya barnsjukhusets verksamhet styrs av standarderna eller normerna för sjukvård för barn, som utgår från FN:s Barnkonvention. De har utarbetats i samarbete mellan olika proffs och föräldrar.

Mer omfattande information om barns rättigheter på sjukhus finns på Suomen NOBAB – NOBAB i Finland-föreningens webbplats. NOBAB i Finland ingår tillsammans med de övriga nordiska länderna i föreningen Nordisk förening för sjuka barns behov. Dessutom representerar föreningen Finland i nätverket European Association for Children in Hospital, som främjar förverkligandet av barns rättigheter vid sjukhusvård.

INTAG TILL SJUKHUSVÅRD
Barn ska tas in på avdelningsvård vid sjukhus endast då den vård de är i behov av inte kan förverkligas lika bra hemma eller på poliklinik.

BARNETS RÄTT TILL FÖRÄLDER
Barn ska ha rätt att ha sina föräldrar eller personer som ersätter föräldrarna hos sig under hela sjukhusvistelsen.

TRYGGANDE AV FÖRÄLDRARNAS NÄRVARO
Övernattningsmöjlighet ska erbjudas alla föräldrar och de ska uppmuntras och stödas att finnas hos sina barn.

INFORMATION
Barn och föräldrar ska ha rätt att få information på ett sätt som motsvarar ålder och förståelsenivå. Man ska agera så att fysisk och känslomässig belastning minimeras.

GEMENSAMMA BESLUT
Barn och föräldrar ska ha rätt, efter att ha informerats, att delta i alla beslut som gäller barnets vård. Varje barn ska skyddas mot icke-nödvändig medicinsk behandling och undersökningar.

VÅRDMILJÖ
Barn ska vårdas tillsammans med barn i samma utvecklingsskede och får inte placeras på vuxenavdelningar. Ingen åldersgräns får fastställas för personer som besöker barn på sjukhuset.

STÖD FÖR NORMAL UTVECKLING
Barn ska ha alla möjligheter sett till sin ålder och sitt mående att leka, koppla av och gå i skolan. De ska placeras i utrymmen som är planerade och inredda för att motsvara deras behov och har tillräcklig utrustning och personal.

LÄMPLIG PERSONAL FÖR SJUKVÅRD FÖR BARN
Personal som vårdar barn ska ha sådan utbildning och kompetens som gör det möjligt att svara på barnens och föräldrarnas fysiska, känslomässiga och utvecklingsmässiga behov.

KONTINUITET
Arbetsgruppen som vårdar barn ska garantera vårdens kontinuitet. Uppföljningsplanen ska vara klar då barnet skrivs ut från sjukhuset.

OKRÄNKBARHET
Barn ska bemötas finkänsligt och med förståelse och deras integritet ska respekteras utan undantag.