Enheten för sällsynta sjukdomar

Besöksadress
Fyr
Stenbäcksgatan 11
Helsingfors

Postadress
PB 281, 00029 HNS
Kontakt
Växel: 09 4711
Fax: 09 471 74703

Avdelningsöverläkare Mikko Seppänen, 050 427 9606

Enheten för sällsynta sjukdomar (HAKE) främjar diagnostiken, uppföljningen och behandlingen av sällsynta sjukdomar.

Den egentliga vården av patienter som lider av en sällsynt sjukdom ges vid HUS på olika sjukhus, specialområden och enheter. HAKE:s uppgift är att organisera behandlingen av sällsynta sjukdomar vid HUS, så att HUS som en helhet kan erbjuda så heltäckande och jämna tjänster som möjligt i fråga om sällsynta sjukdomar.

HAKE:s mål är bl.a. att göra behandlingsgången tydligare ända från primärvården, samarbete med patientorganisationer och andra universitetssjukhus och kompetensnätverk på EU-nivå. Viktiga samarbetsparter är även social- och hälsovårdsministeriets nationella arbetsgrupp för sällsynta sjukdomar, FPA och kommunernas socialväsenden.

HAKE strävar efter att främja forskningen och utbildningen kring sällsynta sjukdomar.

Administrativt hör HAKE till HUS resultatenhet för sjukvård för barn och unga.