Polikliniker

Gravida kvinnor vårdas vid Moderskapspolikliniken och Fosterdiagnostiska enheten.
Patienter med kvinnosjukdomar vårdas vid Polikliniken för kvinnosjukdomar och vidReproduktionsmedicinska enheten.

På Kvinnokliniken finns dessutom Neonatala uppföljningspolikliniken.

Anmälningen till alla enheter sker i entréhallen vid Kvinnoklinikens huvudingång.