Neonatal intensivvårdsavdelning Holmen

Besöksadress
Kvinnokliniken, Helsingfors
Hartmansgatan 2

Postadress
PB 140, 00029 HUS
 
Kontaktuppgifter
Kansliet: 09 471 72717
Fax: 09 471 74713

Avdelningsskötare: Elisabet Mäntysalo
Ansvarig läkare: Marjo Metsäranta
 
Besökstider: Avdelningen kan besökas fritt, men om verksamheten så kräver måste vi göra avvikelser i besökstiderna. Om dessa informerar vi familjerna separat.

Vid den Nneonatal intensivvårdsavdelningen Holmen behandlas prematurer som kräver intensivvård och fullgångna barn från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt samt HUCS-specialupptagningsområde. De vanligaste orsakerna till vård är prematuritet, andningssvårigheter, infektioner, förlossningskomplikationer, missbildningar, neurologiska symtom hos nyfödda och problem som beror på moderns sjukdom. Avdelningen har beredskap att ta emot nyfödda som kräver intensivvård dygnet runt.

Avdelningen har 23 intensivvårdsplatser. Årligen behandlas i genomsnitt 2000 nyfödda av vilka cirka 150 är prematurer som väger mindre än 1 500 gram, av dessa har cirka 60 en födelsevikt under 1000 g. Cirka två tredjedelar av de nyfödda som vårdas vid avdelningen är nästan fullgångna. Vårdtiden är i genomsnitt nio dygn, men de minsta prematurerna tillbringar flera månader på avdelningen. En del av patienterna besöker öppenvårdsmottagningen vid avdelningen för utvecklingsuppföljning efter utskrivningen från sjukhuset.

Intensivvården av nyfödda utvecklas ständigt och vårdresultaten är goda i internationell jämförelse. Den minsta prematuren som klarade sig vägde mindre än 400 gram vid förlossning. Nio av tio prematurer klarar sig och största delen av dem kan leva ett normalt liv.

Förutom en kompetent personal kräver intensivvården av nyfödda mycket apparater, respiratorer, kuvöser, patientövervakningsmonitorer och infusionsautomater. Flera undersökningar och kirurgiska ingrepp som spädbarn behöver kan göras vid avdelningen.

Det är ofta en överraskning för föräldrarna att barnet hamnar i intensivvård. Stöd för tidig växelverkan och föräldraskap är ytterst viktigt inom intensivvård av nyfödda. Vid avdelningen stöder och handleder vi föräldrarna i att så mycket som möjligt delta i vården av sina barn redan från början. En grupp av föräldrar till prematurer samlas på onsdagskvällar för att få information om spädbarn med specialbehov och stöd från varandra.

Efter intensivvårdperioden flyttas patienterna för fortsatt vård till ett sjukhus på hemorten. De vanligaste ställena för fortsatt vård är Jorv sjukhus Neonatalavdelning L2.

Hoppet om en så bra framtid som möjligt binder samman vårdpersonalen med familjerna och deras anhöriga.  Föräldrarna upplever stor glädje när barnet för första gången är i känguruvård eller i famnen. När en prematur som väger mindre än ett kilo uppnår ett kilo ordnar man en fest med en kilokaka för barnets familj och vårdteamet.