Sjukhusskolan


Kalliomaaskolan

Kalliomaaskolan i Tusby kommun ordanar undervisning för en del av de skolpliktiga patienter som vårdas vid HUCS ungdomspsykiatri. Eleverna studerar i regel på årskurserna 7–9. Antalet elever är ungefär 90 per termin. Inom det konsulterande stödet finns ytterligare ett 60-tal elever per termin.

Under en undersökningsperiod (6–8 veckor) strävar vi efter att följa läroplanen och läsordningen för elevens hemskola. Under längre vårdperioder studerar eleverna enligt läroplanen och arbetsordningen för Kalliomaaskolan. Undervisningen under krisperioder fokuserar på upprätthållande undervisning. Vid skolan kan eleverna studera alla läroämnen som undervisas i grundskolan inklusive de vanligaste valfria ämnena och språken. Eleverna går i skolan utifrån hur de mår och orkar och enligt en plan som utarbetas tillsammans med de anställda på avdelningarna.

Ett nära samarbete med vården är en absolut förutsättning för skolans verksamhet. Skolan ligger i Mariefors i en fastighet som tillhör Kellokoski sjukhus. Skolan är ett fönster utåt mot den vanliga världen. Den är en trygg plats där eleverna kan och får arbeta och lära sig som skolelever på samma sätt som sina jämnåriga och öva upp kunskaper och färdigheter.

De polikliniska klasserna

Undervisningen i de polikliniska klasserna utgörs av specialklassundervisning som ges på sjukhusskolan. Antalet elevplatser är tolv. En anställd inom den ungdomspsykiatriska öppenvården inom Hyvinge sjukvårdsområde och den läkare som ansvarar för öppenvården fungerar som stöd för varje elevs skolgång. Andra aktörer från elevens hemkommun, till exempel från barnskyddet, deltar vid behov. Eleven är elev i sin egen skola under hela perioden på sjukhusskolan. Elevens hemkommun svarar för transportkostnaderna.

I undervisningen följs Tusby läroplan med Kalliomaaskolans prioriteringar. Eleverna studerar i regel enligt det vanliga timantalet för högstadieelever. Rektorn för Kalliomaaskolan beslutar tillsammans med den läkare som ansvarar för öppenvården om att anta elever utifrån remisser från de ungdomspsykiatriska poliklinikerna. De konsulterande specialklasslärarna vid sjukhusskolan och rektorn träffar eleven och vårdnadshavarna innan eleven antas.

Eleverna studerar minst en termin på den polikliniska klassen. Målet är att återställa elevens skolgångsförmåga så att det är möjligt för eleven att återvända till sin egen skola antingen till allmän undervisning eller till specialundervisning. Anknytningen till den egna skolan sker enligt överenskommelse utifrån planer som utarbetats i samarbete.

Konsulterande specialklasslärare på sjukhusskolan

Konsulterande specialklasslärare arbetar i samarbete med vårdnadshavarna, skolorna och de ungdomspsykiatriska poliklinikerna med att stödja skolgången för ungdomar inom öppenvården.

Poliklinikerna i Hyvinge och Nurmijärvi: Reija Laine, telefon 040 3144 399;
JMT-polikliniken: Tuija Savolainen telefon 040 3144 397.

Rektor: 09 2716 3283
Lärarrummet: 09 2716 3284
Fax: 09 2716 3286
E-postadress: mika.saatsi@tuusula.fi

http://web.tuusula.fi/kalliomaankoulu
http://www.kalliomaa.net/
http://www.edu.fi/erityisopetus/saikonet