Rehabiliteringshandledning

Sairaalankatu 1
05850 Hyvinge

Vuxna med sjukdomar i andningsorganen 019 4587 2736

Med rehabiliteringshandledning avses övergripande verksamhet som stöder en långtidssjuk eller handikappad persons möjligheter att klara sig i vardagen. Rehabiliteringshandledaren fungerar som kontaktperson mellan hemmet, sjukhuset och övriga parter och myndigheter som deltar i vården och rehabiliteringen av klienten (rehabiliteringspatienten).


Rehabiliteringshandledaren arbetar bland annat i hem, skolor och daghem, på arbetsplatser, institutioner och ämbetsverk i syfte att hjälpa klienten att klara sig i sin livsmiljö.

Tjänster inom rehabiliteringshandledning
• utredning och bedömning av klientens situation
• planering av klientens rehabilitering och rehabiliteringshandledning
• handledning, stöd, rådgivning och information i samband med insjuknande 
   och skada samt om tjänster och stödåtgärder
• handledning i frågor som gäller fostran och skolgång
• handledning i frågor som gäller yrke och arbetsliv
• verksamhet som hjälper klienten att klara sig i sin livsmiljö
• hjälpmedelstjänster
• kurser för nyinsjuknade och kurser i anpassningsträning


Klienterna styrs vanligtvis till rehabiliteringshandledning på initiativ av den vårdande parten. Även klienten själv, personer i klientens närmiljö, en representant för social- eller hälsovården eller någon annan myndighet kan ta kontakt med rehabiliteringshandledaren.

Rehabiliteringshandledningen är avgiftsfri för klienten.