Fysioterapienheten

Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå
PB 500, 06151 Borgå
2. våningen

Öppettider mån– fre kl. 8.00–16.00

Telefon
 019 548 2560
Telefontid mån–fre kl. 8 - 13

Avdelningsskötare Paula Siltanen
E-postadress fornamn.efternamn@hus.fi

Fysioterapigrupper ordnas inte tills vidare.


Fysioterapitjänster


Fysioterapienheten erbjuder tjänster till nästan alla specialområden som bäddavdelningarna och poliklinikerna. För fysioterapi vid HNS Borgå sjukhus behövs alltid en remiss eller servicebegäran av den ansvariga läkaren inom specialsjukvården.

Målet för fysioterapienheterna är att producera fysioterapitjänster i enlighet med bra rehabiliteringspraxis. Fysioterapi grundar sig utöver patientens individuella behov också på den nyaste undersökta kunskapen inom området och bra yrkeserfarenheter hos rehabiliteringsexperterna.

Grunden för fysioterapi är kännedom om förutsättningarna för hälsa, rörlighet och funktionsförmåga. Det viktigaste målet med fysioterapi är att främja människans rörelse- och funktionsförmåga under hela livscykeln. Inom fysioterapi tillämpas forskning och kunskap från många andra vetenskapsområden och fysioterapi är en del av det offentliga och privata social-, hälso- och rehabiliteringstjänstesystemet. Fysioterapeuterna är experter på fysioterapeutisk rehabilitering. De samarbetar med patienterna och deras anhöriga och med andra anställda och organisationer inom social- och hälsovården.

Fysioterapi inleds med en undersökning och bedömning av patientens rörelse- och funktionsförmåga. Efter detta uppgörs i samarbete med patienten detaljerade mål och en rehabiliteringsplan. Fysioterapi kan omfatta bland annat handledning och rådgivning som främjar hälsan och handlingsförmågan, terapeutiska övningar, fysikaliska behandlingar och bedömning, val och uppföljning av behovet av hjälpmedel.

Vårdperioderna inom specialsjukvården är ofta korta varvid tyngdpunkten inom fysioterapin ligger på handledning av patienter och närstående och anordnande samt vid behov uppföljning av fysioterapeutisk fortsatt rehabilitering.