Barnpsykiatriska fältarbetsgruppen (0–12-åringar)

​Fältarbetsgruppen är multiprofessionell och består av en barnpsykiater, en psykolog, en sjukskötare, en socialarbetare och en ergoterapeut. Arbetsgruppen betjänar hela Borgå sjukvårdsområde. Efter att ha tagit emot en remiss behandlar överläkaren den i enlighet med remissförfarandet på barnpsykiatriska polikliniken.

Ibland uppstår sådana krissituationer i familjer att det behövs en brådskande barnpsykiatrisk bedömning och stöd. Fältarbetsgruppen utför flexibelt, intensivt och familjefokuserat pararbete som omfattar hembesök. Målet är att starta en förändringsprocess i barnets livsmiljö. Familjen får hjälp med att förstå barnet och barnets behov och symtom.

Den remitterande instansen deltar i vården, och man samarbetar även med familjens nätverk. Barnet kan vid behov undersökas av en psykolog eller en ergoterapeut. Vårdpersonalen gör upp en vårdplan för barnet tillsammans med familjen och den remitterande instansen. Vården består av individuella besök och av familjemöten hemma, på daghemmet, i skolan eller på polikliniken. Diskussionerna med föräldrarna är en viktig del av vården av barnet. I vissa fall kan det vara motiverat att påbörja medicinering.

Fältarbetsgruppens vårdperiod avslutas när barnets symtom lindras eller familjens krissituation har lugnat sig. Vårdpersonalen kommer överens om eventuell fortsatt behandling tillsammans med den behandlande läkaren, familjen och den remitterande instansen.