Barn under skolåldern (0–7-åringar) "Pumpernickeln"

​Barn i lekåldern är funktionella och fysiskt aktiva. Barnet genomgår olika utvecklingsfaser som kan orsaka oro hos de vuxna som sköter barnet. En del av orsakerna till oron kan ha att göra med en kris i samband med utvecklingen, men olika stressituationer inom familjen eller hos en förälder eller själva barnet kan göra att det tar längre tid eller blir svårare att ta sig ur krisen. Detta kan ta sig uttryck i barnets beteende till exempel genom att barnet inte lyder instruktioner, är oroligt eller har svårt att koncentrera sig. Det är möjligt att barnet undviker kontakt, är glädjelöst och känner rädsla och ångest. Barnet kan ha svårigheter att klara av vardagliga sysslor eller så kan det vara svårt att få kontakt med barnet. Ibland kan barnet ha svårigheter att fungera i grupp.

Arbetssättet är multiprofessionellt. Arbetsgruppen består av en barnpsykiater, en psykolog, en sjukskötare, en socialarbetare och en ergoterapeut. Arbetsgruppen betjänar hela Borgå sjukvårdsområde.

Personalen gör upp en vårdplan för barnet tillsammans med familjen. Vården kan bestå av individuella besök, familjemöten eller gruppvård. Diskussionerna med föräldrarna är en viktig del av vården av barnet. I vissa fall är det motiverat att påbörja medicinering, som följs upp av en barnpsykiater. Med föräldrarnas tillstånd samarbetar den vårdande personalen även med dagvården, rådgivningsbyrån och de sociala myndigheterna.