Hjälpmedelstjänster

Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå
PB 500, 06151 Borgå

Vänligen kontakta fysioterapienheten i frågor som gäller lån av hjälpmedel.

Hjälpmedelsverksamheten styrs av hälso- och sjukvårdslagen och förordningen om utlämning av hjälpmedel för medicinsk rehabilitering enligt vilken förutsättningen för att lämna ut hjälpmedel för medicinsk rehabilitering till en patient är att patienten har nedsatt funktionsförmåga och svårigheter att klara sig på egen hand på grund av medicinskt konstaterad sjukdom, skada eller försenad utveckling och hjälpmedlet främjar patientens rehabilitering.

Inom Borgå sjukvårdsområde lämnas hjälpmedel ut från hälsocentralerna i det egna området och även till patienter som skrivs ut från Borgå sjukhus eller för vilkas vård sjukhuset har ansvaret. I allmänhet deltar fysio- och ergoterapeuter i hjälpmedelsprocessen som handlar om hjälpmedel för patientens rörlighet och funktionsförmåga.