Psykiatrisk avdelning

Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 2, 06150 Borgå
PB 500, 06151 Borgå

Kansliet 019 548 2718
Fax 019 548 2844

Telefonjour 24 h/dygn
Jourhavande sjukskötare inom psykiatrin: 050 453 0125

Avdelningsskötare Marita Komppa-Valkama
Biträdande överläkare Ritva Helin
E-post fornamn.efternamn@hus.fi

Besökstiden är kl. 09.00–20.00

Den psykiatriska avdelningen vid Borgå sjukhus är en sluten avdelning med 16 platser som erbjuder psykiatrisk specialsjukvård för vuxna patienter. Avdelningen är den enda psykiatriska avdelningen på Borgå sjukhus, så på avdelningen vårdas patienter med mångskiftande behov av psykiatrisk specialsjukvård. Avdelningen fungerar som en akut mottagningsenhet dygnet runt. Behovet av avdelningsvård avgörs under tjänstetid av avdelningsläkaren eller den jourhavande läkaren på intensiv öppenvård. Under jourtid, kvällar, veckoslut och helger avgör den jourhavande läkaren behovet av avdelningsvård.

Vården av patienten planeras, genomförs och utvärderas i ett multiprofessionellt samarbete med patienten. Vården består av diskussioner med egenvårdare och läkare, medicinsk behandling samt vid behov av psykologiska och ergoterapeutiska undersökningar och kartläggning av den sociala situationen, av gruppaktiviteter och samvaro på avdelningen samt familje- och nätverksmöten där även andra samarbetsparter kan närvara utöver patientens nära anhöriga, t. ex. från socialvården, barnskyddet eller bostadsenheten. Målet är att man träffar anhöriga och närstående aktivt under vården. Vårdtiden är individuell. Efter vårdperioden ordnas fortsatt vård utifrån patientens behov till exempel på psykiatriska polikliniken, inom intensiv öppenvård, missbruks-, företagshälso- eller primärvård. De som är i behov av en längre vistelse på avdelning kan hänvisas till vidare behandling antingen på Kellokoski sjukhus eller på Psykiatri center. Den psykiatriska avdelningen har ett nära samarbete med den psykiatriska intensiva öppenvården.

Patientens vård på avdelningen planeras, förverkligas och utvärderas av en multiprofessionell arbetsgrupp bestående av sjuksköterskor, mentalvårdare, närvårdare, avdelningsläkare, avdelningsskötare, överläkare, socialarbetare, psykolog och ergoterapeut. Dessutom arbetar lokalvårdare och avdelningssekreterare på avdelningen. Vårdpersonalen på avdelningen består av specialister inom mentalvården.

Den psykiatriska avdelningen på Borgå sjukhus ligger i det s.k. Vårberga sjukhus till vänster när man kommer till sjukhusområdet.