Rehabiliteringsteamets tjänster

Rehabiliteringsteamet stöder synskadade personers funktionsförmåga och möjligheter att klara sig på egen hand i vardagen.
Ögonläkare

Ögonläkaren gör ögonundersökningar, bedömer remisser och graden av synskada. Ögonläkaren skriver läkarutlåtanden och svarar för rehabiliteringsplaner.

Optiker

Till optikerns uppgifter hör synundersökningar. Optikern provar även ut hjälpmedel för korrigering av synen.

Synhandledare

Till synhandledarens uppgifter hör att prova ut hjälpmedel för korrigering av synen, ge handledning i hur man använder dem samt bevilja hjälpmedel för korrigering av synen.
 
Rehabiliteringshandledare

Rehabiliteringshandledaren ger råd och stöd i olika miljöer, såsom hemma, i skolan och på arbetsplatsen. Rehabiliteringshandledaren lämnar rekommendationer till samarbetsaktörer, såsom handikappservicen. IT-rehabiliteringshandledaren provar ut och beviljar hjälpmedel för datorer.
 
Synrehabiliteringshandledare

Synrehabiliteringshandledaren ger råd om rutter, hur den vita käppen används och bedömer behovet av hjälpmedel vid rörelsehinder.
 
Psykolog

Psykologen stöder den psykiska anpassningen till förändringar i synen till exempel i form av samtalsstöd. Till psykologens arbetsbeskrivning hör även vederbörlig bedömning av den psykiska funktionsförmågan och hänvisning till fortsatt behandling.

Socialarbetare

Socialarbetaren utreder rehabiliteringsklientens sociala situation. Utifrån denna ger socialarbetaren råd och bistår vid ansökan om socialskydd och förmåner till synskadade.

Avdelningssköterska

Avdelningssköterskan ansvarar för de administrativa uppgifterna på en avdelning och fungerar som chef tillsammans med den ansvariga läkaren.

Avdelningssekreterare

Till avdelningssekreterarens uppgifter hör att sköta tidsbokningen och kundtjänsten, samt andra kontorsarbeten.