Undersökningar under sömnen

Nattpolygrafi

Med enkel nattpolygrafi undersöks i första hand andningsstörningar under sömnen. Det vanligaste fyndet är obstruktiv sömnapné där patienten har intermittent snarkning och andningsuppehåll under sömnen, vilket försvagar sömnkvaliteten, orsakar trötthet dagtid och ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Nattpolygrafi kan också användas  för att konstatera rastlösa bensyndromet, vilket ofta är förenat med periodvisa rörelserubbningar i benen under natten.

Undersökningen görs hemma på natten. Eftermiddagen före undersökningen ska du avhämta registreringsapparaten från KNF-avdelningen. Du får samtidigt anvisningar om hur du fäster elektroderna hemma på kvällen. Om du vill kan en del av elektroderna fästas i samband med handledningen. Anordningen programmeras i allmänhet att fungera kl. 22–9 och på morgonen ska du återlämna den till avdelningen tillsammans med de ifyllda sömnenkätblanketterna.

Undersökningen mäter luftflödet i andningsvägarna, bröstets och mellangärdets andningsrörelser, syrehalten i blodet, pulsfrekvensen, snarkningar, sovställningen och benens rörelser. Undersökningen är smärtfri och apparaten stör inte sovandet i nämnvärd grad. Undersökningstiden bör flyttas framåt om du får en plötslig infektion i luftvägarna. Det är viktigt att noggrant iaktta anvisningarna för att undersökningen ska lyckas. Nattpolygrafin kan också utföras på sjukhus om den upprepade gånger misslyckas hemma.

Förekomsten av  mängden avvikande fenomen under natten, kvaliteten och följdverkningarna avgör bedömningen av andningsstörningarnas och benrörelserubbningarnas förekomst och allvarlighetsgrad. Ibland vill man också bedöma inverkan av behandling av sömnapné.

Sömnpolygrafi

Med omfattande sömnpolygrafi undersöks olika sömnstörningar. Dessa är bland annat andningsstörningar under sömnen, nattliga periodiska rörelserubbningar i benen, beteendestörning i REM-sömnen, störning i upplevelsen av sömnens längd och översömnighetssjukdomar (narkolepsi och hypersomni). Sömnpolygrafi används också före sömnlatensundersökning för att säkerställa att nattsömnen är tillräckligt lång natten före undersökningen.

Under förberedelserna för undersökningen ger den remitterande läkaren eventuellt anvisningar om hur du gradvis ska upphöra med att ta vissa läkemedel som inverkar på sömnstrukturen.

Undersökningen görs på natten hemma hos patienten. Eftermiddagen före undersökningen ska du avhämta registreringsapparaten från KNF-avdelningen. Du får samtidigt anvisningar om hur du ska fästa elektroderna hemma på kvällen. En del av elektroderna lämnas kvar i samband med handledningen. Anordningen programmeras i allmänhet att fungera kl. 22–9 och på morgonen ska du återlämna  den till avdelningen tillsammans med de ifyllda sömnenkätblanketterna.

Undersökningen mäter EEG, dvs. hjärnans elektriska aktivitet, ögonrörelser, muskelspänstighet, respirationsluftflödet,  bröstkorgens och mellangärdets andningsrörelser, syrehalten i blodet, pulsfrekvensen, snarkningar, sovställningen och benens rörelser. Undersökningen är smärtfri och apparaten stör inte sovandet i nämnvärd grad. Undersökningstiden bör flyttas framåt om du får en plötslig infektion i luftvägarna. Det är viktigt att du  följer anvisningarna noggrant för att undersökningen ska lyckas.

Sömnpolygrafi kan också utföras på sjukhus om den upprepade gånger misslyckas hemma  eller om man behöver en videofilm över hur patienten beter sig under natten t.ex. för att kunna utreda nattliga anfallssymptom.

Utgående från andelen olika sömnfaser, antalet uppvakningar och hur periodisk sömnen är, får man information om sömnkvaliteten.

Förekomsten av mängden avvikande fenomen under sömnen samt kvaliteten och följdverkningarna av dessa, avgör bedömningen av andningsstörningarnas, benrörelserubbningarnas eller  andra sömnstörningars förekomst och allvarlighetsgrad.
 

 FÖRBEREDELSE FÖR UNDERSÖKNINGARNA