Undersökning av insomningslatensen

Sömnlatenstest MSLT

Undersökning av sömnlatensen eller MSLT (Multipelt sömnlatenstest) är en mycket viktig undersökning vid diagnostisk utredning av avvikande trötthet under dagen (narkolepsi) och övertrötthet (hypersomni). MSLT kan också användas vid uppföljning av behandlingen av en tidigare konstaterad sömnstörning som t.ex. sömnapné.

Innan du kommer till en undersökning av sömnlatensen (MSLT) ska du föra sömndagbok under två veckor och i många fall görs även en aktigrafi, dvs. en rörelseaktivitetsregistrering . Natten före undersökningen ska du helst sova minst 6 timmar. I många fall kontrolleras detta med hjälp av en sömnregistrering eller omfattande sömnpolygrafi som utförs hemma.

Du ska vara vaken minst 1,5 timmar på morgonen innan undersökningen inleds. Den remitterande läkaren ger eventuellt anvisningar om hur du gradvis ska upphöra med att ta vissa läkemedel som inverkar på vakenhetsgraden. Det lönar sig att dricka mindre kaffe veckan före undersökningen eftersom du får dricka endast en begränsad mängd kaffe på undersökningsdagen.

Undersökningen omfattar fyra delregistreringar med två timmars mellanrum under arbetsdagen. Man mäter EEG, dvs. hjärnans elektriska aktivitet, ögonrörelser, muskelspänning, andning och EKG, dvs. hjärtats elektriska aktivitet. Undersökningen är smärtfri. Du ligger i ett dunkelt, tyst rum och ombeds att sluta ögonen och försöka somna. Delregistreringen tar 20–40 minuter.

Vid undersökningen uppföljs sömnlatensen, förekomsten av olika sömnfaser och eventuella andningsstörningar. Vid hypersomni har den genomsnittliga sömnlatensen blivit kortare  och det är möjligt att du snabbt sjunker in i REM-sömn, dvs. parasömn. Undersökningen har inte några kontraindikationer, men det är viktigt att du följer anvisningarna noggrant för att undersökningen ska lyckas.

Test för mätning av vakenhetsgrad MWT

MWT (maintenance of wakefulness test), dvs. undersökning av förmågan att hålla sig vaken, är en viktig undersökning då man utreder arbetsförmågan hos personer som lider av trötthet under dagen, särskilt körförmågan hos yrkeschaufförer. Med hjälp av testet är det också möjligt att följa upp hur behandlingen inverkar t.ex. vid sömnapné.

Under två veckor före MWT-undersökningen ska du föra sömndagbok och försöka sova normalt. Du ska vara vaken minst 1,5 timmar på morgonen innan undersökningen inleds. Den remitterande läkaren kan ge anvisningar om hur du gradvis ska minska vissa läkemedel som inverkar på vakenhetsgraden. Det lönar sig att dricka mindre kaffe veckan före undersökningen eftersom du får dricka endast en begränsad mängd kaffe på undersökningsdagen.

Undersökningen omfattar fyra delregistreringar med två timmars mellanrum under arbetsdagen. Man mäter EEG, dvs. hjärnans elektriska aktivitet, ögonrörelser, muskelspänstighet, andning och EKG, dvs. hjärtats elektriska aktivitet. Undersökningen är smärtfri. Under undersökningen sitter du i en halvsittande ställning i ett dunkelt, tyst rum och ombeds att hålla ögonen öppna och försöka hålla dig vaken så länge som möjligt. Delregistreringen tar högst 40 minuter.

Vid undersökningen uppföljs sömnlatens, eventuella andningsstörningar samt hur vakenhetsgraden avtar. Vid avvikande trötthet under dagen har den genomsnittliga insomningslatensen blivit kortare. Undersökningen har inte några kontraindikationer, men det är viktigt att du följer anvisningarna noggrant för att undersökningen ska lyckas.
 

 FÖRBEREDELSE FÖR UNDERSÖKNINGARNA