Vårdmöjligheter på HUS

​HUS strävar efter att säkerställa en säker vård i all sin verksamhet. Målet med patientsäkerhet är att vården och vårdmiljön inte utsätter patienten för fara eller olägenhet som inte tillhör vården.

Patienten har en viktig roll när det gäller att främja patientsäkerheten. Patienten och de anhöriga ska alltid göras delaktiga i främjandet av en säker vård.

Vårdtider och respons

 

De faktiska tiderna för att få vård på HUS-sjukhusen varierar beroende på specialitet. Grunderna för att få vård är enhetliga i hela landet. Grunderna har publicerats av Institutet för hälsa och välfärd THL.

HUS samlar in respons om sin verksamhet genom olika metoder, bland annat via en enhetsspecifik elektronisk responsblankett och via öppen respons. Vi strävar även till att utveckla kartläggningen av kundtillfredsställelsen.

HUS olika enheter behandlar alla sjukdomar, men inom flera specialiteter finns det särskilt utvecklade och effektiva vårdmetoder. Sådana finns tillgängliga bl.a. inom följande resultatenheter:

 

Sjukvård för barn och unga

 • Lokalsjukhus för sjukvård för barn och unga på metropolområdet
 • De mätta vårdresultaten ligger på hög internationell nivå
 • Den nationella specialkompetensen samt omfattande interna konsultationsnätverk möjliggör en heltäckande vård

 

Kvinnosjukdomar och förlossningar

 • Finlands största och mest omfattande centrum för kvinnosjukdomar och förlossningar
 • Nationellt specialansvar inom fostermedicin
 • Förtrogenhet med fertilitetsbehandlingar för specialgrupper

 

Huvud- och halscentrum

 • Av operationerna inom öron-, näs- och halssjukdomar utförs ett internationellt stort och nationellt betydande antal (76 %) dagkirurgiskt
 • Den riksomfattande specialkompetensen på alla delområden inom ögonsjukdomar, särskilt inom behandling av ögoncancer samt lamellära transplantationer av hornhinnan, har koncentrerats till enheten för ögonsjukdomar
 • Enheten för mun- och käksjukdomar är en av världens ledande när det gäller tillämpningen av resultat från stamcellsundersökningar till kliniskt arbete

 

Neurocentrum

 • Neurokirurgiska enheten är Europas ledande centrum inom operationsbehandling av hjärnartärer
 • Neurologiska enheten har enligt undersökningar världens effektivaste behandling av hjärninfarkter

 

Hjärt- och lungcentrum

 • Nationellt ledande centrum för hjärt-, lung- och matstrupssjukdomar, nationellt centrum för hjärt- och lungtransplantationer
 • En föregångare när det gäller robotkirurgi och videoassisterad kirurgi i Europa
 • Nationella tjänster och riksomfattande specialkompetens på flera delområden

 

Cancercentrum

 • Nord-Europas enda centrum som beviljats Comprehensive Cancer Center-status som garanterar en högklassig vård för patienten
 • Riksomfattande specialansvar vid allogena stamcellstransplantationer
 • Nordens största enhet för bröstkörtelkirurgi

 

Muskuloskeletal- och plastikkirurgi

 • Ett av Europas ledande centrum inom mikrokirurgi: bl.a. bröstrekonstruktioner efter bröstcancer
 • Nationell föregångare inom korrigerande kirurgi av lymfvägar och behandling av lymfologiska problem
 • Internationellt erkänt kunskapscentrum inom plastikkirurgi för barn (kraniofacialkirurgi, behandling av läpp- och gomspalter)
 • Finlands största ryggkirurgiska enhet: stark kompetens som baserar sig på forskning och erfarenhet bl.a. inom behandling av degenerativa sjukdomar, hållningsfel, följdtillstånd av dekompression av nerver och skador
 • Föregångare inom kirurgisk behandling av svåra benskador och deras följdtillstånd samt av sjukdomar.
 • Som handkirurgisk specialkompetens bl.a. handrekonstruktioner för tetraplegipatienter, korrigeringar av nervskador

 

Inflammationscentrum

 • Finlands största och mest mångsidiga centrum för allergisjukdomar
 • Finlands största centrum för hudsjukdomar med behandling av svåra och ovanliga hudsjukdomar hos barn och vuxna samt en separat enhet för behandling av hudcancer.
 • Finlands största centrum för infektionssjukdomar där man behandlar svåra infektionssjukdomar
 • Finlands största centrum för reumatismsjukdomar, specialkompetens inom skleroderma, vaskulit och användning av ultraljud

 

Gastrocentrum

 • Finlands ledande enhet inom endovaskulär aneurysmkirurgi, specialkompetens inom de mest krävande och komplicerade fallen
 • Föregångare inom behandlingen av levertumörer - patienter från hela Finland
 • Finlands största enhet för urologisk robotkirurgi, det mest omfattande robotkirurgiska åtgärdsurvalet (operationer av prostatan, njurarna, urinblåsan och urinledare).

 

Fråga HUS specialister om du vill veta mer om behandlingarna. Du hittar tilläggsuppgifter i länkarna till höger på sidan, genom sökfunktionen i toppmenyn eller via “Sjukvård”-avsnittet på denna webbplats.

HYKSin Ab

 

HUS erbjuder även privata tjänster.