Patientsäkerhet inom HUS

Inom HUS baserar sig patientsäkerhetsarbetet på riskbedömning, kontinuerlig utveckling av verksamheten och upprätthållande av säkerheten. Syftet är att minimera de vårdhärledda skador som kan förhindras. Patientsäkerheten utvecklas genom att vi årligen uppdaterar sjukvårdsdistriktets patientsäkerhetsplan ​(på finska).
 
Sjukvårdsdistriktets förvaltning godkänner patientsäkerhetsplanen och behandlar årligen rapporten​ (på finska) om hur patientsäkerhetsplanen uppfylls.

HUS utvecklar kontinuerligt nya metoder för uppföljning och går in för att så öppet som möjligt informera i alla frågor som främjar patientsäkerheten. HUS vill vara en föregångare inom patientsäkerhetsarbetet och -forskningen i Finland. Patienterna och deras närstående tas också med i utvecklingen av patientsäkerheten.
 
Uppföljning och rapportering
Patientsäkerhetssituationen följs aktivt upp. Information samlas om faktorer som hotar eller kan hota patientsäkerheten. Viktig information ger rapporteringssystemet för negativa händelser och tillbud, där personalen kan anmäla negativa händelser och tillbud. Alla negativa händelser behandlas på vårdplatsen och utifrån händelsen beslutar man om fortsatta åtgärder för att förhindra negativa händelser och utveckla verksamheten.

Utbildning i patientsäkerhet
Utbildningen i patientsäkerhet ingår i behörighetskraven för personalen inom HNS. Alla yrkesutbildade anställda inom hälsovården som deltar i patientarbetet ska fullgöra en webbutbildning i patientsäkerhet. Inom HUS arbetar man i enlighet med den riksomfattande handboken i läkemedelsbehandling för att säkerställa att alla behärskar en säker läkemedelsbehandling.

Infektionsförebyggande
Förebyggandet av infektioner ingår som en central del i vårdkvaliteten och patientsäkerheten. Inom HUS finns det personal som är specialiserad på infektionsförebyggande och de instruerar och utbildar den övriga personalen. Inom infektionsförebyggandet kan man exempelvis genom influensavaccineringar av personalen avsevärt minska insjuknande och död i influensa bland patienterna, eftersom risken att få influensa är dubbelt så stor på sjukhus som i samhället i övrigt.

Europarådets rekommendation är en täckning på 75 procent i fråga om influensavaccination, den professionella hälsovårdspersonalen medräknad. HUS har uppnått den här nivån när det gäller personalens vaccinationstäckning ​(på finska).

Feedback på vården
Patienten kan ge feedback på sin vård. HUS genomför en enkät om patientsäkerhet bland patienter och närstående två gånger per år. Patientsäkerhetsenkäten ger värdefull information om hur patienten upplever säkerheten. Informationen används till att planera och utveckla verksamheten och förbättra klientorienteringen i vården och servicen.