Verksamhetens kvalitet inom HUS

HUS gör stora satsningar på att utveckla verksamhetens kvalitet och mätningen av kvaliteten. På grund av utmaningar som gäller datasystemen och till följd av att Finland till dags dato saknat kvalitetsregister är förfarandet för mätning av kvaliteten i organisationen, som omfattar femtio smala specialiteter, först under utveckling.

I Finland finns ingen nationell instans som sörjer för att de kvalitetsregister som används och utvecklas på olika håll i landet har ett enhetligt datainnehåll, och som med statistiska metoder åtgärdar olika faktorer som orsakar oklarheter. Resultaten kan därför påverkas bl.a. av skillnader i struktureringen av vårdnivåerna, sjukdomsfördelningen hos de vårdade patienterna och av rena tillfälligheter. Därför är de kvalitetsuppgifter som sjukhusen själva samlar in ofta inte direkt jämförbara, och därför ska sjukhusen inte rangordnas utifrån dem.
 
Enhetsspecifik information om verksamhetens kvalitet:

HUCS Cancercentrum, hematologi (på finska)
 
HUCS Sjukvård för barn och unga
 
HUCS Psykiatri
 
Hyvinge: Benchmarkingprojektet inom ortopedi (på finska) 
 
HUCS Internmedicin och rehabilitering (på finska)

HUCS Hjärt- och lungcentrum