Om vården inte motsvarar förväntningarna

Om ett fel eller ett missförhållande kommit fram under vården ska du inte vara rädd att ta upp saken med den vårdande personalen, för även om alla gör sitt bästa leder vården inte alltid till önskat resultat. Det bästa sättet att reda ut frågor är att tala om dem.
 
Feedback av patienten
 
  • Den feedback eller respons vi får om vår verksamhet är viktig för oss!  Du kan ge respons om vår verksamhet antingen via internet​ eller på en pappersblankett som delas ut på avdelningen, direkt till vårdenheten, där responsen behandlas med den personal som vårdade dig.

Påminnelse
 
  •  Om du är missnöjd med vården eller med bemötandet, kan du skriva en fritt formulerad påminnelse om vad du vill att vi fäster uppmärksamhet på när vi utvecklar vår verksamhet. Du får alltid ett skriftligt svar på din påminnelse, och av det framgår vilka åtgärder som har vidtagits för att rätta till saken. Patientombudsmännen ger dig råd om hur du ska gå till väga.

Klagomål
 
  • Om du är missnöjd med vården eller med bemötandet, har du också rätt att framföra klagomål antingen till Valvira eller till regionförvaltningsverket, till de organ som övervakar kvaliteten inom hälsovården. Patientombudsmännen ger dig råd om hur du ska gå till väga med klagomål.
 
Anmälan om patientskada
 
  • Du kan göra en anmälan om patientskada för ersättningsbehandling Patientförsäkringscentralens webbplats om du misstänker att en personskada har skett i samband med din vård.
  • Ersättningen ska i regel sökas inom tre år från att den ersättningsberättigade fick veta om skadan, eller borde ha vetat om den.