Mental hälsa

Sympati – psykosociala förening
 
Sympati är en mentalhälsobefrämjande förening och medlem i Psykosociala förbundet. Sympati är den enda helt svenskspråkiga psykosociala föreningen inom huvudstadsregionen.
 
 
Föreningen för Mental Hälsa i Finland – världens äldsta organisation för mental hälsa
 
Föreningen för Mental Hälsa i Finland är en folkhälso- och medborgarorganisation som har arbetat i över 115 år som serviceproducent, förnyare och inspiratör inom mental hälsa. Föreningens verksamhet baseras på en uppfattning om mental hälsa som en resurs för individen och samhället. Föreningen arbetar för att trygga förutsättningarna för människornas liv och vardag. Målet är att förflytta fokus från störningar och problem till det mentala välbefinnandet.
 
Föreningens 54 lokalföreningar främjar den mentala hälsan och gör frivilligarbete som främjar det mentala välbefinnandet och förebygger mentala problem i Finland.
 
Föreningen för Mental Hälsa i Finland publicerar tidningarna Mielenterveys och Perheterapia. Information om föreningens verksamhet ges i ett nyhetsbrev, som kan beställas på föreningens webbplats och Facebooksida. På webbplatsen www.mielenterveysseura.fi finns ett stort antal nedladdningsbara broschyrer, guider och rapporter.
 

Kriscentren hjälper

 

Föreningen för Mental Hälsa i Finland har lokala kriscenter på olika håll i Finland. Föreningens SOS-kriscenter i Helsingfors och de lokala 18 kriscentralerna bildar föreningens nätverk av kriscentraler (på finska). På kriscentralerna arbetar krisarbetare och frivilliga stödpersoner som har utbildats i enlighet med en utbildningsmodell som Föreningen för Mental Hälsa i Finland har utvecklat.
 

Riksomfattande kristelefon – 010 195 202  

 
Kristelefonen erbjuder omedelbar samtalstjänst för personer i kris och deras anhöriga. I telefonen svarar krisarbetare och utbildade frivilliga stödpersoner.
 

Tukinet hjälper i nätet

Tukinet (på finska) är en kriscentral på webben. Tjänsten är alltid öppen och erbjuder hjälp i plötsliga kriser och i andra problem och svårigheter i livet. I Tukinet finns samtalsgrupper, informationstjänster och tjänsten Net Tuki, som är avsedd för enskild rådgivning.

SELMA - ett självhjälpsprogram för traumatiska kriser

 

SELMA (på finska och på engelska) är ett webbaserat 8 veckors självhjälpsprogram för personer som utsatts för en enskild, upprörande händelse. Under programmet har deltagaren tre gånger telefonkontakt med en krisarbetare, en s.k. tutor, som hjälper personen att gå vidare i programmet.


Gruppverksamhet

 

Föreningen för Mental Hälsa i Finland och lokalföreningarna ordnar mångskiftande gruppverksamhet (information på sajten på finska) som stöder välbefinnandet, bland annat träning i välbefinnande och välbefinnandegrupper för företagare. De hjälper deltagarna att klara sig, förebygger utslagning och erbjuder hjälp av personer i samma situation.

 
E-Mielenterveys.fi ger information om kriser, mentala problem och hur man söker hjälp (sajten på finska och på engelska).

Vahvistamo.fi (på finska) erbjuder resurscentrerad information bland annat om känslor och växelverkan.


Utbildningscentret

 

Föreningen för Mental Hälsa i Finland har ett utbildningscentrum som erbjuder avgiftsbelagda utbildningar av olika slag och ordnar bland annat utbildning i psykiska första hjälpen och handledarutbildning.
 

Centralförbundet för Mental Hälsa

 
Centralförbundet för Mental Hälsa är en fristående intresse- och serviceorganisation för patienter och rehabiliterade inom mentalhälsovården samt deras närstående. Förbundet omfattar 190 medlemsföreningar runt om i Finland och över 22 000 personliga medlemmar via dem.

Centralförbundet för Mental Hälsa är den största organisationen för mental hälsa i Europa.
 
Förbundets verksamhet finansieras huvudsakligen av Penningautomatföreningen.
Stödet från jämlika (information på finska) är den röda tråden i förbundets verksamhet.


Anhörigas stöd för mentalvården centralförbund rf

Anhörigas stöd för mentalvården centralförbund rf är de regionala anhörigföreningarnas centralorganisation samt de anhörigas nationella intressebevakare och en expertorganisation inom anhörigarbete. Syftet med centralförbundets verksamhet är att stödja och betjäna de regionala medlemsföreningarna i deras arbete för de anhöriga. Centralförbundets påverkansarbete riktar bland annat in sig på frågor som rör de anhöriga i det poliska beslutsfattandet och utvecklingen av servicesystemet. Centralförbundet utvecklar anhörigarbetet tillsammans med de regionala anhörigföreningarna och andra aktörer, deltar i samhällsdebatten och upprätthåller internationella kontakter.

Centralförbundets medlemsföreningar har en nyckelposition när det gäller att stödja de anhöriga. Den gemensamma grundläggande uppgiften för föreningarna Anhörigas stöd för mentalvården är att via sin verksamhet stödja de anhörigas välbefinnande, bevaka familjernas intressen och utveckla den regionala anhörigverksamheten. I föreningarna jobbar över hundra anställda och flera hundra frivilliga. 
 

 Länkar

 

Föreningen för Mental Hälsa i Finland:

Medlemsföreningarnas uppgifter
(på finska)


Mielenterveys-tidnin

Perheterapia-tidning

Nyhetsbrev (på finska)

Facebooksida

SOS-kriscenter

SOS-kriscentraler (på finska)

Kristelefon

Tukinet (på finska)

SELMA (på finska, engelska, ryska, kurdiska och somaliska)

Gruppverksamhet (på finska)

E-Mielenterveys.fi (sajten på finska, engelska, ryska, kurdiska och somaliska)

Vahvistamo.fi (på finska)

Utbildningscentralen

Centralförbundet för Mental Hälsa:

Medlemsföreningarnas uppgifter (på finska)

Stödet från jämlika (på finska)

Anhörigas stöd för mentalvården centralförbund rf:

Medlemsföreningarnas uppgifter (på finska)

Övriga föreningar:

Ätstörning: Syömishäiriöliitto-SYLI ry

Mielenterveysyhdistys HELMI ry (på finska)