Gå till huvudinnehåll

Tillgång till vård

I hälso- och sjukvårdslagen anges tidsgränser för tillgången till vård inom den specialiserade sjukvården. Vi rapporterar de viktigaste uppgifterna om tillgången till vård till Institutet för hälsa och välfärd (THL) varje månad.

Tillgodoseendet av tillgången till vård

Enligt hälso- och sjukvårdslagen svarar ett välfärdsområde för att behovet av både brådskande och på remiss grundad vård bedöms och vården tillhandahålls enligt enhetliga medicinska eller odontologiska grunder. I Nyland svarar vi inom HUS för tillgången till vård inom den specialiserade sjukvården.

Enligt 52 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det att remissen anlände till ett sjukhus eller någon annan verksamhetsenhet för specialiserad sjukvård. Om bedömningen av vårdbehovet förutsätter en bedömning av en specialist, särskild bilddiagnostik eller särskilda laboratorieundersökningar, ska bedömningen och de behövliga undersökningarna göras inom tre månader från det att remissen anlände. Om en bedömning av behovet av behandling inom mentalvården för barn och ungdomar kräver specialistbedömning eller särskilda bilddiagnostik- eller laboratorieundersökningar, ska undersökningarna utföras inom sex veckor efter det att remissen anlände.

Vård, behandling och rådgivning som utifrån bedömningen av vårdbehovet konstaterats nödvändiga ska, med beaktande av hur brådskande det är, ordnas och inledas inom skälig tid, dock inom sex månader från det att vårdbehovet slogs fast. I brådskande fall ska patienten dock få vård och behandling omedelbart.

Vård eller behandling som konstaterats vara nödvändig inom mentalvårdstjänster för barn och unga ska i fråga om personer under 23 år, med beaktande av hur brådskande vården är, ordnas inom tre månader från det att vårdbehovet konstaterades, om inte medicinska, terapeutiska eller andra motsvarande omständigheter kräver något annat.

För att en person ska kunna tas in på sjukhus för icke-brådskande sjukvård krävs en på läkar- eller tandläkarundersökning grundad remiss.

Tillgång till vård omfattar sjukvård i enlighet med 24 § och medicinsk rehabilitering i enlighet med 29 § i hälso- och sjukvårdslagen. Tillgången till vård omfattar inte rehabilitering om det utgående från 9 § i lagen om Folkpensionsanstaltens (FPA) rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) är FPA:s uppgift att ordna medicinsk rehabilitering.

Den nuvarande situationen på HUS

Tillgången till vård varierar på våra sjukhus enligt specialitet. Figuren nedan visar medianväntetiden per dygn för olika specialiteter.

Medianväntetid för vård i dagar efter specialitet 31.5.2024. På pdf all information.

Rapportering av tillgången till vård till THL

Vi skickar uppgifter om tillgången till vård på HUS-nivå till THL tre gånger per år (30.4, 30.8 och 31.12). Uppgifterna lämnas genom klassificeringen av specialiteter i vårdanmälningssystemet för social- och hälsovården (Hilmo).

Information som vi rapporterar:

  1. I fråga om patienter som köar till vårdavdelning, dagkirurgi och öppenvård rapporterar vi antalet per specialitet och väntetiderna i tvärsnitt vid rapporteringstidpunkten
  2. Om patienter som väntar på ett tidsbokningsbesök om bedömning av vårdbehovet (förstabesök, nytt besök, vårdsamtal) rapporteras antalet väntande patienter och väntetiderna per specialitet i tvärsnitt vid rapporteringstidpunkten
  3. Mottagna remisser, behandlade remisser och remissernas behandlingstider per specialitet, kumulativ uppgift från årets början
  4. I fråga om patienter som köar till vårdavdelning, dagkirurgi och öppenvård rapporterar vi antal per specialitet och väntetider i en tvärsnittssituation, medlemskommunernas uppgifter
  5. De vanligaste operationerna och konservativa behandlingarna per kögrupp och tvärsnitt vid rapporteringstidpunkten
  6. De vanligaste genomförda operationerna och konservativa behandlingarna per kögrupp från årets början, kumulativ uppgift
  7. Antalet patienter som inte fyllt 23 år och som köar till vård inom mentalvårdstjänsterna för barn och unga (psykiatri, rättspsykiatri, ungdomspsykiatri och barnpsykiatri) och deras väntetider; patienter som köar till vård på vårdavdelning, vård på dagtid och öppenvård
  8. Antalet patienter som inte fyllt 23 år och som köar till tidsbeställt besök inom mentalvårdstjänsterna för barn och unga för bedömning av vårdbehovet och deras väntetider (psykiatri, rättspsykiatri, ungdomspsykiatri och barnpsykiatri)

Den senaste informationen vi lämnat till THL finns i rapporteringstjänsten i Institutet för hälsa och välfärd (på finska).

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.