De närståendes rättigheter

En myndig patient har rätt att själv delta i sin vård och planeringen av vården. Patienten har också rätt att besluta till vem man får ge uppgifter om hans eller hennes hälsotillstånd och vård.
 

Omyndig patient

 
Om en patient som har uppnått myndighetsåldern på grund av mental störning eller psykisk utvecklingsstörning eller av någon annan orsak inte kan fatta beslut om vården eller behandlingen, ska i enlighet med 6 § i patientlagen patientens lagliga företrädare, en nära anhörig eller någon annan närstående person höras före ett viktigt vårdbeslut i avsikt att utreda hurdan vård som bäst motsvarar patientens vilja. Om detta inte kan utredas, ska patienten vårdas på ett sätt som kan anses vara förenligt med patientens bästa. Den nära anhöriga eller den närstående personen ska ges nödvändiga uppgifter om patientens hälsotillstånd. Närstående har inte rätt att förbjuda vård som ges i syfte att avvärja en fara som hotar patientens liv eller hälsa. En viljeyttring och vård och behandling som patienten uttryckt tidigare och som är känd på ett pålitligt sätt ska tillmötesgås.
 
Om patientens lagliga företrädare, en nära anhörig eller någon annan närstående person förbjuder vård eller behandling av patienten, ska vården eller behandlingen så vitt möjligt i samförstånd med den person som vägrat ge sitt samtycke ges på något annat sätt som är godtagbart från medicinsk synpunkt. Om den lagliga företrädarens, en nära anhörigs eller någon annan närstående persons åsikter om vården eller behandlingen går i sär, ska patienten vårdas eller behandlas på ett sätt som kan anses vara förenligt med patientens bästa.
 

Minderårig patient

 
I enlighet med 7 § patientlagen ska en minderårig patients åsikter om en vård- eller behandlingsåtgärd utredas, om det är möjligt med beaktande av patientens ålder eller utveckling. Om en minderårig patient med beaktande av hans eller hennes ålder eller utveckling kan fatta beslut om vården, ska vården ske i samförstånd med patienten.
Om en minderårig patient inte kan fatta beslut om vården ska patienten vårdas i samråd med vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare.