Rätt till klagomål

Rätten till klagomål omfattar korrigering av fel i journalhandlingar samt uttryck av missnöje som gäller patientens vård och bemötande på de sätt som beskrivs nedan.
 

Anmärkning

 
Missförstånd om vården och bemötandet mellan patienten och personen som vårdat patienten kan ofta utredas genom öppet samtal. Med öppen dialog kan man också ofta åtgärda fel eller brister i vården.
 
En patient som är missnöjd med den hälso- och sjukvård som han eller hon har fått eller med bemötandet i samband med den har rätt att i enlighet med 10 § i patientlagen framställa en skriftlig anmärkning till den chef som ansvarar för hälso- och sjukvården vid den verksamhetsenhet som genomfört vården. En skriftlig anmärkning kan också lämnas som ett fritt formulerat brev. Brevet ska dock innehålla de upplysningar som efterfrågas på blanketten. Syftet med anmärkningen är att återupprätta samförståndet och patientens förtroende för vården. Anmärkningen ska avgöras inom en skälig tid.
 
Den undertecknade anmärkningen ska skickas på adressen Samkommunen HNS, Registratorskontor, PB 200, 00029 HNS.
 
Om det vid behandlingen av anmärkningen framgår att det skett en patientskada i anslutning till vården eller bemötandet, ska patienten informeras om hur patienten kan lämna en anmälan om patientskada.
 

Anmälan av patientskada

 
Vid misstanke om personskada som uppstått vid hälso- eller sjukvård kan patienten eller patientens anhöriga lämna en anmälan om patientskada för skadereglering till Patientförsäkringscentralen. Ersättning ska i regel sökas inom tre år från det att den ersättningsberättigade fick kännedom om skadan eller borde ha fått kännedom om den.
 
Patientförsäkringscentralen sköter om ersättning av patientskador som skett i Finland. Patientförsäkringscentralen avgör med stöd av patientskadelagen (25.7.1986/585) om patienten i anslutning till hälso- eller sjukvård vållats personskada som berättigar till skadestånd från patientförsäkringen.
 

Klagomål

 
Ett klagomål lämnas ska till de myndigheter som övervakar hälso- och sjukvården, dvs. till regionförvaltningsverken eller Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården).
Ett klagomål lämnas till Valvira vid misstanke om felbehandling som gäller en patient som avlidit eller ådragit sig allvarlig skada vid vård. Klagomål som ger orsak att ingripa i rätten för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården att utöva yrke behandlas också i Valvira.
 
Övriga klagomål behandlas i regionförvaltningsverken.
 

Sakskada

 
Sakskador ersätts inte som patientskador. I dessa fall ger personalen på den plats där sakskadan skett patienten instruktionen att göra en skriftlig ansökan om ersättning.
 
Som sakskada betraktas till exempel om patientens tandprotes försvinner eller glasögon går sönder under vård på sjukhuset till följd av en anställds fel eller försummelse.
 
Ersättningsansvaret bygger på skadeståndslagen 412/1974. Föreskrifter om arbetsgivarens och ett offentligt samfunds ersättningsansvar finns i lagens 3 kapitel. Enligt lagen är ett offentligt sjukhus skyldigt att ersätta en skada som en arbetstagare förorsakar genom fel eller försummelse i arbetet. Skadan ersätts endast om de skäliga krav som ställs på utförandet av arbetsuppgiften inte har iakttagits. Skadeståndet kan jämkas av särskilda skäl eller om skadeståndsskyldigheten bedöms vara uppenbart oskälig.