Så här ska patienterna få vård

Enligt 52 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det att remissen anlände till ett sjukhus eller någon annan verksamhetsenhet för specialiserad sjukvård som samkommunen ansvarar för. Om bedömningen av vårdbehovet förutsätter en bedömning av en specialist, särskild bilddiagnostik eller särskilda laboratorieundersökningar, ska bedömningen och de nödvändiga undersökningarna göras inom tre månader från det att remissen anländer till ett sjukhus eller någon annan verksamhetsenhet för specialiserad sjukvård inom sjukvårdsdistriktet.
 
Vård, behandling och rådgivning som utifrån bedömningen av vårdbehovet konstaterats nödvändiga ska, med beaktande av hur brådskande det är, ordnas och inledas inom sex månader från det att vårdbehovet slogs fast. I brådskande fall ska patienten dock få vård och behandling omedelbart.
 

Primärvården

 
Enligt 51 § i hälso- och sjukvårdslagen ska bedömningen av vårdbehovet inom specialiserad sjukvård som ges i anslutning till primärvård inledas inom tre veckor från det att remissen anlände till verksamhetsenheten. Vård som konstaterats vara nödvändig ska ordnas inom tre månader från det att vårdbehovet har bedömts. Denna längsta väntetid på tre månader får överskridas med högst tre månader om vården av medicinska, terapeutiska eller andra motsvarande motiverade skäl kan skjutas upp utan att patientens hälsotillstånd äventyras.
 

Mentalvårdsservice för barn och ungdom

 
Enligt 53 § i hälso- och sjukvårdslagen ska bedömningen av vårdbehovet inom mentalvårdstjänsterna för barn och unga inledas inom tre veckor från det att remissen anlände till ett sjukhus eller någon annan verksamhetsenhet för specialiserad sjukvård som samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt ansvarar för eller till en verksamhetsenhet för specialiserad sjukvård i samband med primärvården.
 
Om bedömningen av vårdbehovet förutsätter en bedömning av en specialist, särskild bilddiagnostik eller särskilda laboratorieundersökningar, ska bedömningen och de behövliga undersökningarna göras inom sex veckor från det att remissen anlände till ett sjukhus eller någon annan verksamhetsenhet för specialiserad sjukvård inom sjukvårdsdistriktet.
 
Vård eller behandling som utifrån en bedömning av vårdbehovet konstaterats vara nödvändig ska i fråga om personer under 23 år, med beaktande av hur brådskande vården är, ordnas inom tre månader från det att vårdbehovet konstaterades, om inte medicinska, terapeutiska eller andra motsvarande omständigheter kräver något annat.
 
För att en person ska kunna intas på ett sjukhus för icke-brådskande sjukvård krävs enligt 52 § hälso- och sjukvårdslagen en remiss som är grundad på en läkar- eller tandläkarundersökning.
 
Föreskrifterna om att få vård gäller sjukvård i enlighet med24 § i hälso- och sjukvårdslagen och medicinsk rehabilitering i enlighet med 29 § i lagen. Föreskrifterna omfattar inte rehabilitering om den medicinska rehabiliteringen i enlighet med lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) 9 §:ska ges av Folkpensionsanstalten.