Patient- och dokumentavgifter 1.1.2020

I Finland står patientens hemkommun för merparten av sjukvårdskostnaderna. De avgifter som tas ut av patienterna grundar sig på klientavgiftslagen och -förordningen.

Från och med 1.1.2014 har en offentlig enhet inom hälso- och sjukvården hos Fpa kunnat söka statlig ersättning för brådskande gränsöverskridande vård även i de fall där patienten har kommit utanför EU- eller EES-området och med vilka Finland inte har ett hälso- och sjukvårdsavtal.

Telefonnumret för frågor som gäller HUS-sjukhusens patientfakturering är
09 471 78550, vardagar klockan 9–15.
Adressen är HUS Asvia, Vårdavgifter, PB 680, 00029 HUS.


Hälsocentralläkarbesök, avgiften uppbärs inte inom psykiatrin​​

​16,40 euro

​Avgiften uppbärs vid hälsovårdscentralens samjouren vardagar klockan 8–20 av personer som fyllt 18 år. 

​37 euro ​Avgiften uppbärs vid hälsovårdscentralens samjouren vardagar klockan 20–8 samt lördagar, söndagar och helger av personer som fyllt 18 år.
​​Hälsocentralskötarbesök, avgiften uppbärs inte inom psykiatrin ​11,90 euro ​Avgiften uppbärs vid hälsovårdscentralens samjouren vardagar klockan 8–20 av personer som fyllt 18 år. 
​32,70 euro ​Avgiften uppbärs vid hälsovårdscentralens samjouren vardagar klockan 20–8 samt lördagar, söndagar och helger av personer som fyllt 18 år.
​Hälsocentraltandläkarbesök ​32,10 euro ​Avgiften uppbärs vid hälsovårdscentralens samjouren under öppethållningstider vardagar klockan 16–21 och under veckoslut och söckenhelger klockan 9–21 av personer som fyllt 18 år.
Avgift per vårddag 48,90 euro Uppbärs för varje dygn på sjukhuset, inklusive inskrivnings- och utskrivningsdagen. För utskrivningsdagen uppbärs ingen avgift om vården fortsätter samma dag på en annan inrättning.
Avgift per vårddag
sedan avgiftstaket nåtts
17,90 euro Se separat meddelande om
avgiftstak.
Avgift per vårddag
i kortvarig psykiatrisk anstaltsvård
17,90 euro Avgiften uppbärs inte i de fall som avses i 9 § i mentalvårdslagen.
Specialiserad sjukvård som ges i hemmet (besök)
12,00 euro/ 
besök
Tillfällig hemvård som utförs av läkare, tandläkare eller sjukskötare.
Avgift för dag- och nattvård 17,90 euro Om patienten vårdas endast om dagen eller endast om natten. Uppbärs inte i psykiatrisk öppenvård.
Poliklinikavgift​ (läkare) 37,20 euro/ 
besök
Uppbärs inte:
 1. i psykiatrisk öppenvård
 2. om patienten blir intagen på sjukhus samma dag som patienten besöker polikliniken
 3. av krigsveteraner
Poliklinikavgift​ (skötare) ​32,70 euro

​Uppbärs inte:

 1. i psykiatrisk öppenvård
 2. om patienten blir intagen på sjukhus samma dag som patienten besöker polikliniken
 3. av krigsveteraner​​
Ingrepp som utförs i dagkirurgi

125 euro +
48,90 euro,
om patienten upptar vårdplats till följande dygn

Uppbärs i stället för poliklinikavgiften för ingrepp som görs i operationssal och som förutsätter allmän anestesi, omfattande bedövning eller intravenös medicinering. Om en person som undergått ett dagkirurgiskt ingrepp på grund av en komplikation eller av någon motsvarande orsak stannar på vårdplatsen till följande dygn kan av personen utöver avgiften på 125 euro uppbäras en vårddagsavgift på 48,90 euro.
Avgift för behandlingsserie

11,40 euro/
besök

Uppbärs för högst 45 besök per kalenderår. En avgift lika stor som för serievård, uppbärs för gruppbesök. Serievårdsavgift uppbärs inte för personer under 18 år (detsamma gäller också gruppbesök)
Avgift för långvarig anstaltsvård
Avgiften är 85 procent av patientens nettomånadsinkomster.
 
Om personen som är i anstaltsvård har en make med mindre inkomster,
är avgiften 42,5 procent av makarnas sammanlagda nettoinkomster. Patienten ska emellertid alltid ha till sitt förfogande minst 15 procent av sina nettoinkomster, dock minst 110 euro/ mån. Också fronttillägget blir kvar till patientens förfogande.
 
Som en person i långvarig anstaltsvård anses vara en sådan person vars anstaltsvård kan beräknas pågå längre än tre månader, räknat från tidpunkten då anstaltsvården dygnet runt började, och en sådan person vars vård vid tidpunkten för intagningen till anstalten har beräknats pågå högst tre månader, om vården redan har pågått i tre månader och om personens funktionsförmåga måste anses ha försvagats på så sätt att personen fortfarande måste vårdas på anstalt.
Avgifter som uppbärs av patienter under 18 år
Om vårddagarna är fler än sju under ett kalenderår uppbärs inte:
 1. vårddagsavgiften
 2. avgifterna för dag- och nattvård
En redogörelse för vårddagarna ska företes sjukhuset.
 
Besök i psykiatrisk öppenvård och besök som ingår i en behandlingsserie är gratis. Besök i öppenvård och dagkirurgi är avgiftsbelagda även efter 7 vårddagar.

Avgift för läkarintyg

Högst
50,80 euro
Avgiftens storlek beror på typen av intyg/ utlåtande.
Avgift för läkarintyg som gäller körrätt ​61 euro ​Uppbärs för läkarintyg som behövs för att få eller behålla körrätt.
Avgift för rehabilitering
13,40 euro/
vårddag
Avgiften gäller slutenvård av handikappade patienter.

Hjälpmedel samt utprovning, nödvändigt byte och service av hjälpmedel i anslutning till vården är gratis (undantag: behovet beror på en skada/yrkessjukdom för vilken ersättning betalas med stöd av lagarna angående olycksfallsförsäkring samt med stöd av lagen om skada ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen och patientskadelagen).

Avgift för besökstid som inte har använts/a vbokats 50,80 euro Avgiften uppbärs inom den specialiserade sjukvårdens öppenvård eller för dyr diagnostisk avbildningsundersökning om patienten har fyllt 15 år. Avgiften uppbärs inte om det finns en godtagbar orsak till att patienten inte lämnat återbud (t.ex. akut sjukdomsfall).
Dagsjukhusavgift inom psykiatri

8,80 euro/
dygn

Avgiften uppbärs för vård och uppehälle inom psykiatrisk dagsjukhusverksamhet. Dagcenterverksamhet och besök i skyddat arbete är avgiftsfria.
Boendeserviceavgift inom psykiatri 8,80 euro/
dygn
Avgiften uppbärs för boendeservice i rehabiliterings- och smågruppshem inom psykiatri.
Dröjsmålsränta Om avgiften inte har betalats senast på förfallodagen uppbärs dröjsmålsränta enligt räntelagen räknat från förfallodagen.
Organdonatorer Organdonatorer behöver inte betala patientavgifter.
Patienter som inte är bosatta i Finlan​d

​Av patienter som inte är bosatta i Finland (även om de är finländska medborgare) uppbärs en avgift som motsvarar kostnaderna för att producera servicen i fråga, om inte något annat följer av internationella avtal som binder Finland. Avgiften uppbärs även om patienten är under 18 år.

Ersättning som betalas till en andningsförlamad Den ersättning som betalas till en andningsförlamad patient för uteblivet uppehälle är 38,80 euro per dag.
Avgiftstak​ ​683 euro under ett kalenderår

 

 

Avgifter för handlingar och informationstjänst

 

Se separat dokument


Avgifter för stödperson och hotell Familjeboet

 

 • Avgift för föderskans stödperson, ifall det är frågan om familjerum.
  Avgiften är 48,90 euro/ dag.
 • Avgift för en dag på hotell Familjeboet.
  En dag kostar 37,20 euro och summan debiteras av patienten.