Avgiftstak

Uppföljningsperioden för avgiftsbeloppen är ett kalenderår. Om avgifterna under ett kalenderår sammanlagt överstiger 683 euro, får klienten/patienten därefter till kalenderårets slut gratis sådana tjänster som omfattas av högkostnadsskyddet. Avgiften för kortvarig vård på avdelning är dock 17,90 euro per vårddag.

Fastställande av avgiftstaket

Vårdnadshavarna kan välja att familjens minderåriga barn beaktas vid uträkning av avgiftstaket för endera vårdnadshavaren. Barnet har också ett eget kort som läggs samman med vårdnadshavarens kort när avgiftstaket nås. När avgiftstaket nås byts kortet ut mot ett frikort. Det är bra att spara kvittona på betalda vårdavgifter i original, eftersom klienten på begäran ska visa upp dessa för att få frikortet.

Vid beräkning av avgiftstaket beaktas avgifter för:

  • besök på hälsovårdscentral
  • besök på poliklinik
  • dagkirurgi
  • besök som ingår i en behandlingsserie
  • individuell fysioterapi
  • natt- och dagvård
  • rehabilitering
  • vårddag vid kortvarig vård på avdelning
  • dagsjukhusavgift inom psykiatri.

 
Den klient/patient som visar upp ett personligt frikort inom den kommunala hälso- och sjukvården får inte debiteras för läkarbesök på hälsovårdscentral, poliklinikbesök, dagkirurgi, besök som ingår i en behandlingsserie, individuell fysioterapi, dag- och nattvård samt rehabilitering. Avgiften för kortvarig vård på avdelning är dock 17,90 euro per vårddag.

Avgifter som inte omfattas av avgiftstaket


Avgifter för tandvård, sjuktransporter, läkarintyg, laboratorieundersökningar med privatläkares remiss och självriskandelar för servicesedlar räknas inte in i avgiftstaket enligt lagen om klientavgifter. Högkostnadsskyddet omfattar inte heller avgifter för vilka utkomststöd beviljats eller besök som specialiserad sjukvård i hemmet (besök).

Högkostnadsskyddet omfattar inte heller sådana avgifter som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, lagen om skada ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen eller patientskadelagen eller med stöd av en motsvarande tidigare lag.
 
Frikortet ger inte rätt till gratis service om vården ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, lagen om skada ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen eller patientskadelagen eller med stöd av en motsvarande tidigare lag. Alla personer under 18 år som antecknats på kortet får ett eget parallellkort.