Nedsättning och efterskänkning av patientavgift

Nedsättning och efterskänkning av patientavgift för långvarig institutionsvård på HUS 


Avgiften för långvarig institutionsvård inom specialiserad sjukvård fastställs från fall till fall enligt patientens betalningsförmåga med hänsyn till fastställningsgrunderna i klientavgiftsförordningen. Avgiften fastställs tills vidare. En avgift som fastställs tills vidare ska justeras exempelvis när patientens eller dennes familjs betalningsförmåga på ett väsentligt sätt har ändrats eller det är uppenbart att de familjeförhållanden som man tog hänsyn till vid fastställandet av avgiften har förändrats. 

Enligt lagen om klientavgifter (11 § 1 mom.) ska en sådan avgift för hälsovårdsservice som bestämts enligt en persons betalningsförmåga efterskänkas eller nedsättas till den del förutsättningarna för personens eller familjens försörjning eller förverkligandet av personens lagstadgade försörjningsplikt äventyras av att avgiften tas ut. 

Om så är fallet kontaktar du den instans på HUS som har fastställt den ursprungliga avgiften för långvarig institutionsvård. Du kan också kontakta den enhet på HUS som du vårdas på.  

Poliklinikavgifter och vårddagsavgifter för kortvarig vård på avdelning och andra motsvarande jämnstora avgifter är inte avgifter som avses i 11 § 1 mom. i lagen om klientavgifter.


 ​

Behovsprövad nedsättning och efterskänkning av patientavgifter på HUS 


Avgifter för poliklinik, dagkirurgi, kortvarig vård på avdelning och andra motsvarande jämnstora vårdavgifter fastställs inte enligt patientens betalningsförmåga utan tas ut enligt indexjusterade belopp som fastställts av HUS styrelse.  

Ovan nämnda avgifter är avgifter enligt 11 § 2 mom. i lagen om klientavgifter. Samkommunen har ingen skyldighet enligt lag att efterskänka eller nedsätta klientavgifter enligt 11 § 2 mom. i lagen om klientavgifter. 

I princip tas ovan nämnda avgifter för poliklinik, dagkirurgi, kortvarig vård på avdelning och andra motsvarande jämnstora vårdavgifter ut av alla klienter i enlighet med Samkommunen HNS klientavgiftsanvisning.

En behörig tjänsteinnehavare kan i undantagsfall och av motiverade skäl besluta om nedsättning eller efterskänkning av ovan nämnda vårdavgifter om det finns anledning till det med hänsyn till personens försörjningsplikt eller försörjningsförutsättningar eller av vårdrelaterade hänsyn. Beslut om detta bygger både på den sökandes och dennes familjs ekonomiska ställning som helhet och en individuell bedömning av situationen. HUS beviljar inte nedsättning/efterskänkning av patientavgifter på förhand. Ansökan om behovsprövad nedsättning och efterskänkning av patientavgifte​.

Vi uppmanar i första hand till att ge extra betalningstid för fakturan eller att göra upp en betalningsplan. Begäran ska motiveras. Om du har patientavgifter för vilka indrivningsåtgärder ännu inte vidtagits kan du kontakta kundtjänsten för fakturering för att komma överens om betalningstid och betalningsarrangemang. Kontaktuppgifter till kundtjänsten hittar du här

HUS kan endast behandla HUS patientavgifter, vilket innebär att du för klientavgifter inom primärvården måste ansöka om nedsättning/efterskänkning av dem i din hemkommun.

Du kan kontakta FPA (www.kela.fi/web/sv) i frågor som rör utkomststöd och socialförvaltningen i din hemkommun för att ansöka om kompletterande utkomststöd. Den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen i den egna hemkommunen hjälper även till med planering och skötsel av ekonomin, hantering av skulder samt med att utreda och ansöka om skuldsanering. 

Nedsatt/efterskänkt patientavgift räknas inte in i avgiftstaket för den offentliga hälso- och sjukvården. Det finns ett avgiftstak per kalenderår för klientavgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården. Användaren av hälso- och sjukvårdstjänsterna måste själv följa upp om avgiftstaket uppnås och ansöka om ett intyg på att det uppnåtts. Ytterligare information om avgiftstaket​