Patientens valfrihet i Finland

Hälso- och sjukvårdslagen ändrades 1.1.2014 (lag 1326/2010, § 48 och § 79). En kommuninvånare kan själv välja vårdplats inom både primärvården och specialistvården.
 

Primärvård

 
Enligt lagen ska en person lämna en skriftlig anmälan till hälsovårdscentralen både i den kommun som har vårdansvaret och i den valda kommunen. Valet träder i kraft senast tre veckor efter det att anmälan har kommit in. Valet kan gälla endast en hälsovårdscentral åt gången. Bytet kan göras endast en gång per år. Valmöjligheten gäller inte skol- eller studerandehälsovården eller långvarig sluten vård.
 

Specialiserad sjukvård

 
För att få vård inom den specialiserade sjukvården behövs remiss.  Patienten kan i samförstånd med den remitterande läkaren eller tandläkaren välja vilken behandlande verksamhetsenhet inom den kommunala specialiserade sjukvården patienten vill anlita.  Detta gäller dock inte ett privat sjukhus. Räkningen betalas av hemkommunen. Betalningsförbindelse behövs inte.
 
Valfriheten gäller inte vård av akutkaraktär.