Muskuloskeletal- och plastikkirurgi

Inom resultatenheten för muskuloskeletal- och plastikkirurgi har man under 2018 på olika sätt svarat på kundernas och patienternas respons och utvecklingsförslag. Responsen har behandlats bland annat inom vårdenheterna, resultatenhetens ledningsgrupp, kvalitetsarbetsgruppen och kundpanelen. Genomförda utvecklingsinsatser sammanställs på resultatenhetsnivå tre gånger per år. 

Verksamheten har utvecklats på många sätt utifrån responsen som fåtts 09–12/2018.

 

Mål att förkorta väntetiderna

Sårpoliklinikens verksamhet har utvecklats och strukturen i tidsbokningen har ändrats.

Utskrivningen har utvecklats

 

Utskrivningen har man försökt göra smidigare genom att börja planera den tidigare. Anvisningar vid utskrivning samt kostråd har uppdaterats. Vid introduktion av personal har man fäst mer uppmärksamhet vid utskrivningen. Samtal och interaktion med patienterna är viktigt.

 

 
Patienterna tackar för vården och bemötandet:
 

    “Personalen svarade alltid mycket sakligt och vänligt på min fråga vilket arbete hon än hade.”


 "Jag vill tacka hela kedjan, från förundersökningen till operationen, därifrån till avdelningen och åter tillbaka till polikliniken. Hela kedjan fungerade mycket bra, professionellt och kompetent. Patientorienterad vård, smärtlindring, förmåga att lyssna och uppmärksamma, vänligt och empatiskt bemötande, yrkeskunnande... allt. 

 

“Tack för en sakkunnig och vänlig vård samt service. Absolut bland de bästa sjukhuserfarenheterna jag haft!”


Kommentarerna kommer från responsblanketter som samlats in från användarna.    ​​
 
 
 
Personalens ID-kort ska vara synliga
Utgående från responsen vi fått har personalen påmints om användningen av officiella ID-kort. I en kundtjänstsituation är det viktigt att patienten vet till vilken yrkesgrupp personen de har att göra med tillhör.

Vi har ingripit i osakligt beteende
Det finns förhållningsregler för personalens osakliga beteende. Vi har vid behov ingripit i osakligt beteende i enlighet med reglerna. På enheterna har man fäst uppmärksamhet även vid att presentera sig och vid interaktionsfärdigheter.

Vi önskar respons från kunderna
Vi önskar att vi i vår resultatenhet får mera respons så att vi kan utveckla vår verksamhet allt mer kundorienterat. Vi har granskat vår process för kundrespons som helhet. Vi strävar till att erbjuda kunderna en möjlighet till att ge respons elektroniskt eller i form av en pappersblankett. Anvisningar för att ge respons har uppdaterats och blanketterna är synliga och lättillgängliga. I fortsättningen strävar vi i även till att bättre synliggöra för kunderna vilka utvecklingsåtgärder som vidtagits i våra enheter till följd av responsen.