Bli försöksperson

Vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt pågår kontinuerligt cirka två tusen medicinska och hälsovetenskapliga undersökningar av olika slag. Ibland behövs det patienter till dessa undersökningar, exempelvis för att forskningsmässigt bevisa effekten av ett nytt vårdförfarande eller läkemedel. Det är alltid frivilligt att bli undersökningspatient. I undersökningsprogrammen ingår i allmänhet några besök hos läkaren eller undersökningsskötaren. Dessa besök är i allmänhet avgiftsfria för patienten.
 

Eventuella ersättningar

 
Lagen om medicinsk forskning (488/1999) fastställer entydigt att till den som är föremål för forskning, hans eller hennes vårdnadshavare, en nära anhörig, någon annan närstående person eller hans eller hennes lagliga företrädare får inte betalas något arvode för deltagande i forskningen.
 
För de kostnader och förtjänstbortfall samt för annan olägenhet som föranletts av forskningen kan till dem dock betalas en skälig ersättning. Grunderna för ersättningarna bestäms av vederbörande ministerium. Syftet med denna bestämmelser är att trygga en högklassig och etisk vetenskaplig forskning samt undersökningspatientens ställning.