Gå till huvudinnehåll

Utredning av misstänkt kränkande behandling av barn

Enheten för rättspsykologi för barn och unga utreder misstankar om illabehandling av barn i situationer där en framställning om rättslig hjälp har gjorts i ärendet.

Brotts- och rättsprocessen vid misstanke om kränkande behandling av barn

Vi har samlat information om de olika faserna i brotts- och rättsprocessen samt om barnets intressebevakning.


Undersökningsperiod på Enheten för rättspsykologi för barn och unga

I Enheten för rättspsykologi för barn och unga agerar vi enbart utifrån begäran om handräckning från polisen.

Vår enhet utreder misshandels- och sexualbrott som misstänks ha riktats mot ett barn eller en ung person. Utredningarna utgör en del av förundersökningen och genomförs utgående från en begäran om handräckning från polisen, åklagaren eller domstolen. Vår verksamhet styrs av lagen om ordnande av utredningar av sexual- och misshandelsbrott mot barn. Vi betjänar HUS sjukvårdsdistrikts område och specialupptagningsområdena (Kymsote, Eksote och Päijänne-Tavastlands hälsovårdssamkommun).

Vi ger också råd och vägledning till myndigheterna per telefon om misstankar om kränkande behandling av barn eller ungdomar. Vi erbjuder utbildning och konsultation till våra intressentgrupper (bl.a. polisen, åklagarväsendet, social- och hälsovården, småbarnspedagogiken och elevvården).

Enheten för rättspsykologi för barn och unga


Läkarundersökning vid misstänkt kränkande behandling av barn

Som en del av förundersökningen genomför läkaren på begäran av polisen och efter behov undersökningar för att konstatera eventuella fysiska skador.

I regel utförs utredningar som gäller misstanke om kränkande behandling inom den specialiserade sjukvården. Polisen och hälsovårdsmyndigheterna bedömer i hur brådskande ordning en läkarundersökning ska genomföras. I allmänhet ska undersökningen utföras så snart som möjligt efter incidenten. Man strävar efter att alltid genomföra undersökningarna under tjänstetid, om det är möjligt.

En undersökning utanför tjänstetid behövs när skadorna akut kräver en läkarbedömning eller behandling, till exempel om det är fråga om en våldtäkt eller om det är troligt att gärningsmannens DNA kan hittas på offret. I dessa situationer ska barnet/den unga inte tvätta sig före undersökningen och ta med sig kläderna som bars vid händelsen i en papperspåse. I fråga om små barn är dessa situationer sällsynta.

Undersökningen börjar med en normal läkarundersökning där man bland annat lyssnar på hjärtat och lungorna, känner på magen och undersöker munnen. Barnet undersöks "från topp till tå" så att inget viktigt förbises. En undersökning av ett litet barns könsorgan skiljer sig från en gynekologisk undersökning av en ung person såtillvida att en yttre undersökning vanligtvis är tillräcklig. En inre gynekologisk undersökning av små barn behövs sällan. Vid undersökningen försöker man få barnet att känna sig så tryggt och lugnt som möjligt. Barnet tvingas inte till undersökning.

Det är viktigt att barnets eventuella skador undersöks och antecknas noggrant. I samband med undersökningen kan bilder tas, ibland även blodprover, urinprov och andra nödvändiga prover. Undersökningen och diskussionen under den spelas ibland in. Läkaren skriver ett utlåtande om undersökningen till polisen.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.