Gå till huvudinnehåll

Symtom på kränkande behandling hos ett barn

Symtom som orsakas av kränkande behandling eller sexuellt utnyttjande är mångahanda och konsekvenserna kan vara långtgående. Ett barns symtom kan påverkas och behandlas.

Symtom på sexuellt utnyttjande

Det finns inga symtom eller syndrom som uttryckligen tyder på utnyttjande och som skulle vara typiskt för majoriteten av dem som upplevt utnyttjande. Erfarenheter av utnyttjande kan således inte konstateras utifrån psykiska symtom.

Med sexuellt utnyttjande avses många olika slags erfarenheter och handlingar med olika svårighetsgrad. Till följd av detta är konsekvenserna av utnyttjandet också olika. Alla utnyttjade barn reagerar inte på samma sätt, och en betydande andel av de utnyttjade barnen får inga som helst synliga symtom. Vissa barn får symtom omedelbart, medan andra får symtom först efter flera månader eller till och med flera år. Symtomen kan också förändras med tiden.

Föräldrarnas sätt att agera påverkar barnens förmåga att hantera erfarenheterna av utnyttjande, och därför kan föräldrarna behöva hjälp för att stödja sitt barn. De symtom som mest allmänt kopplas till sexuellt utnyttjande är olika stress- och beteendesymtom, affektiva symtom samt rädslor.
Symtom på misshandel

Kränkande behandling/misshandel mot barn är ett mångfasetterat fenomen som sannolikt skadar barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling. Konsekvenserna av kränkande behandling kan vara långtgående.

Barn upplever olika slags våld med olika svårighetsgrad och gärningar, varför de skador som orsakas av våld också kan vara olika. Fysiska skador kan ge skador och lämna spår i barnets krupp. Dessutom är alla former av våld mot barn enligt forskningsdata också skadliga för den psykiska och sociala utvecklingen. Konsekvenserna kan vara långtgående.

De negativa konsekvenserna av våld har ett samband med bland annat utmaningarna med beteendet och känslolivet samt användningen av rusmedel och psykiska problem, till exempel affektiva störningar och ångest. Konsekvenserna har bedömts vara desto allvarligare ju upprepat och allvarligt våldet har varit. Vissa misshandlade barn kan utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Våldets långtgående konsekvenser kan påverka senare parrelations- och föräldraskapsfärdigheter genom att ge barnet en aggressiv problemlösningsmodell. Misshandel av barn har också setts som generationsöverskridande; barn som har utsatts för misshandel är mer benägna att misshandla sina egna barn i vuxen ålder.

I de flesta fall är det vid misshandel av barn fråga om aga av barn som inte lämnar någon permanent fysisk skada. Studier har visat att aga av barn har haft skadliga konsekvenser för förhållandet mellan förälder och barn och för barnets psykiska välbefinnande (t.ex. aggressivt beteende, låg självkänsla, affektiva problem) och aga av barn har inte setts vara kopplat till positiva förändringar i barnets beteende, varvid det är fråga om en ineffektiv form av uppfostran.

Det är ofta omöjligt att skilja effekten av enbart misshandel på ett barns symtom eller utveckling från andra möjliga negativa livserfarenheter. Förutom erfarenheter av kränkande behandling påverkas symtomen av andra risk- och skyddsfaktorer. När det gäller barn som har utsatts för misshandel är det inte ovanligt att de också upplever andra former av kränkande behandling. Enligt studier är det särskilt skadligt för barnets utveckling om barnet upplever många olika slags former av kränkande behandling eller upprepade erfarenheter av våld. Å andra sidan uppvisar inte alla barn som har upplevt allvarligt våld betydande affektiva problem i en senare ålder.

Skadligheten i den kränkande behandling som ett barn utsatts för kan inte bedömas genom att titta på barnets tillstånd på kort sikt, eftersom barn uppvisar individuella symtom. Vissa barn utvecklar symtom omedelbart, medan andra inte börjar uppvisa symtom förrän flera år efter att misshandeln slutat. Hos vissa barn kan symtomen vara i flera år och förvärras med tiden, medan symtomen hos andra försvinner ganska snabbt. En del av symtomen syns kanske inte alls utanpå hos barnet eller den unga men de kan fortfarande orsaka betydande skador på deras hälsa. Men det är ändå möjligt att komma över även allvarliga erfarenheter av kränkande behandling och våld genom rätt stöd i rätt tid. Det är särskilt viktigt att barnet är omgivet av trygga vuxna som hen kan prata med även om svåra frågor.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.