Hur göra vid misstanke om coronavirus?

Om symtomen är lindriga och personen inte hör till riskgruppen är huvudregeln att diagnos av en läkare inte behövs, utan personen ska vila och stanna hemma.

Jourhjälpen eller hälso- och sjukvårdens enheter ska kontaktas endast om läget är sådant att anvisningar för egenvård inte räcker till. Det är viktigt att undvika att belasta Jourhjälpen och hälsocentralerna i onödan så att de personer som behöver brådskande vård snabbare får hjälp.
 
Anvisningar för egenvård:
Hälsobyn: Anvisningar för egenvård vid luftvägsinfektioner
THL (Institutet för hälsa och välfärd): Anvisningar för vård i hemmet vid coronavirusinfektion covid-19 (på finska)
 
När ska man uppsöka vård?
På THL:s webbplats finns mera information (på finska) 

Provtagning
 
Om personen inte har fått andra anvisningar så uppsöker man provtagningen genom att ringa den egna hälsostationen eller, om den är stängd, Jourhjälpen tfn 116 117.
En del av kommunerna har egna servicenummer som personer som misstänker coronavirusinfektion kan kontakta.
 
Kriterier för provtagning på HUS område från och med 2.4.2020 (uppdateras enligt behov)

  • Person i hemkarantän som har symtom på luftvägsinfektion
  • Patient som tas in för vård på sjukhus (jouren) som har en akut luftvägsinfektion som kräver sjukhusvård, och som misstänks ha lunginflammation, vars orsak inte är känd, eller patienten har diarré/magont utan annan uppenbar orsak (för en patient som har magont får misstanke om coronavirus inte hindra uteslutandet eller vård av sjukdom som ger andra symtom)
  • Patient som vårdas på sjukhus och har symtom på akut luftvägsinfektion eller patienten har diarré/magont utan annan uppenbar orsak (för en patient som har magont får misstanke om coronavirus inte hindra uteslutandet eller vård av sjukdom som ger andra symtom)
  • Äldre personer (t.ex. över 70 år) som har symtom på luftvägsinfektion (som feber och/eller hosta och/eller andnöd) 
  • Vårdpersonal inom hälso-, sjuk- och socialvården (sjukhus, hälsocentraler, verksamhetsenheter inom långvården och omsorgen, hemvården, räddningsväsendet) som har symtom på akut luftvägsinfektion (feber och/eller halsont och/eller snuva och/eller hosta och/eller andnöd) eller diarré/magont utan annan uppenbar orsak. Prov tas av sådan vårdpersonal vars arbete är särskilt kritiskt med tanke på verksamheten. Utöver det tas prov utifrån individuell riskbedömning och kriterierna ovan också av den anställdas familjemedlem om han eller hon uppvisar symtom, även om den anställda är symtomfri.  
  • Patienter, boende och hälso-, sjuk- och socialvårdspersonal på vårdinrättningar (sjukhus, hälsocentraler, verksamhetsenheter inom långvården och omsorgen, hemvården) som misstänks ha luftvägsinfektionsepidemi, vars orsak inte är känd. Prov behöver inte tas av alla som har symtom, 1-3 prov/grupp räcker.  
  • Person som varit i kontakt med ett bekräftat coronavirusfall inom 14 dygn, och som har symtom på luftvägsinfektion 
  • Person som varit utomlands inom 14 dygn från det att symtom på luftvägsinfektion började (inklusive personer som återvänt från båtresa till Tallinn och Stockholm)

 
Om du insjuknat i coronavirus eller misstänker coronavirus
 
  • Alla personer som misstänker coronavirusinfektion eller influensa ska stanna hemma i åtminstone en vecka från det att symtomen började
  • Om symtomen fortsätter längre ska man stanna hemma så länge man har symtom, och efter att de tagit slut ska man stanna hemma ytterligare en symtomfri dag.

 
 
 

 Telefonrådgivning

 
Jourhjälpen 116 117
 

En ny telefonrådgivning ger
allmän information om coronaviruset
0295 535 535.
Läs mer här.

Helsingfors har en telefonrådgivning om
coronaviruset till helsingforsbor
09 310 10024. 
Läs mer här.

Vanda har en
telefonrådgivning om
coronaviruset till vandabor
09 8395 0070.
 

Esbo har en
telefonrådgivning om coronaviruset till esbobor

09 816 34600.

 

Borgå har en
telefonrådgivning om coronaviruset till borgåbor
040 547 7764 och 
040 481 0344
Läs mer här.​