Patientdataarkivet Mina Kanta-sidor

 

Journalhandlingar som HUS producerar flyttas till ett riksomfattande arkiv. Patientdataarkivet är en tjänst där enheter inom hälso- och sjukvården datasäkert registrerar patientuppgifter från sina egna datasystem.  Mina Kanta-sidor är en tjänst där medborgaren kan se sina egna patientuppgifter.
 
Användaren ska ha ett redskap för inloggning, dvs. nätbankkoder, ett mobilcertifikat eller ett elektroniskt identitetskort. Även vårdnadshavare till barn under 10 år kan titta på sitt barns uppgifter.
 
Medborgarna har nytta av den riksomfattande tjänsten när de rör sig på olika håll i landet eller använder tjänster som levereras av olika serviceproducenter inom hälso- och sjukvården. Via patientdataarkivet är patientuppgifterna tillgängliga i de verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården som behöver dem i anslutning till vården av patienten.
 
Avsikten är inte att alla uppgifter syns på Mina Kanta-sidorna. En del av uppgifterna registreras först senare och vissa uppgifter ska aldrig visas på Mina Kanta-sinorna.
 
Laboratorie- och röntgenundersökningar visas inte alltid i tjänsten på det datum då undersökningarna gjordes. Ofta registreras undersökningsresultaten på datumet för det besök eller den vårdperiod som undersökningen anknyter till.
 
Hälso- och sjukvården kan också göra inställningar för jourhandlingarna så att uppgifterna visas med fördröjning i Mina Kanta-sidorna. Fördröjning kan ställas in till exempel för att säkerställa att personalen inom hälso- och sjukvården har tid att gå igenom informationen muntligt med patienten innan den visas på Mina Kanta-sidorna.
 
Patientdataarkivet och Mina Kanta-sidor är en del av det nationella hälsoarkivet (Kansallinen Terveysarkisto Kanta). Även e-receptet är en tjänst i Kanta.
 

Vilken nytta ger det nationella Patientdataarkivet?

 
 • Det blir möjligt att utnyttja tidigare undersökningsresultat och undvika onödiga vårdingrepp.
 • Informationsgången blir bättre.
 • Personer kan enkelt kontrollera sina hälsouppgifter på Mina Kanta-sidorna.
 • Patientuppgifterna är lättillgängliga, vilket stödjer patienternas möjligheter att välja sin vårdenhet.
 • Möjliggör fungerande vårdkedjor mellan alla verksamhetsenheter.
 • Patienten kan själv påverka vem som använder hans eller hennes patientuppgifter.
 • Aktuell information skapar patientsäkerhet.
 • Uppgifterna är trygga: dataöverföringen är skyddad, yrkesutbildad personal identifieras med certifikatkort, logguppgifterna följs upp.

Vad är tjänsten Mina Kanta-sidor?

 • Mina Kanta-sidor (https://www.kanta.fi/sv) är en personlig tjänst där användaren loggar in med bankkoder, ett elektroniskt identitetskort eller ett mobilcertifikat. Tjänsten Mina Kanta kan användas av alla som har finska nätbankkoder, ett mobilcertifikat eller ett elektroniskt identitetskort.
 • På Mina Kanta-sidorna ser medborgaren de registrerade texterna t.ex. om sina poliklinikbesök. Om vårdperioder på vårdavdelning visas texterna med vårdperiodens mellan- och slutbedömningar. I Mina Kanta syns också diagnoser, ingrepp, kritiska riskuppgifter samt information om läkemedelsbehandlingen och recepten. Mina Kanta-sidorna visas dessutom resultaten av röntgen- och laboratorieundersökningar som gjorts vid HUS vårdenheter.  Största delen av resultaten finns på Mina Kanta-sidorna om två veckor.
   
 • I tjänsten kan användaren kvittera att han eller hon läst informationen i Patientdataarkivet och meddela samtycken och förbud som gäller användningen av användarens uppgifter vid olika enheter inom hälso- och sjukvården.

 • Dessutom kan användaren registrera sitt livstestamente och sin donationsvilja samt meddela samtycke eller förbud till överlåtelse av sina uppgifter. Vårdnadshavaren ser också uppgifterna om sitt barn under 10 år i Mina Kanta.
  Kanta-tjänsterna vidareutvecklas, och även Mina Kanta-sidorna kommer senare att kompletteras med nya funktioner. Mer information finns på adressen www.kanta.fi/sv.