Användningen av patientuppgifter och patientuppgifternas sekretess

​Enligt artikel 9 EU:s dataskyddsförordning är uppgifter om hälsa och sjukdom s.k. särskilda kategorier av personuppgifter, och behandlingen av sådana uppgifter är definitionsmässigt förbjuden. I artikel 9 i dataskyddsförordningen räknas också upp undantag (10 punkter), då behandlingen av uppgifter är tillåten, t.ex. när hälso- och sjukvård ordnas och genomförs. Uppgifter i journalhandlingar är sekretessbelagda med stöd av 13 § i patientlagen. Även uppgiften om att en person anlitar sjukvårdstjänster är sekretessbelagd. En person som arbetar inom hälso- och sjukvården får inte ge ut uppgifter i journalhandlingarna till utomstående utan skriftligt samtycke av patienten eller dennes juridiska företrädare. Med utomstående avses en person som inte deltar i vården av patienten eller i uppgifter som anknyter till vården. Patientuppgifter får dock utlämnas till myndigheter som har på lagstiftning baserad rätt att få patientuppgifter utan skriftligt samtycke av patienten eller dennes juridiska företrädare.
 
I enlighet med 9 § i hälso- och sjukvårdslagen (30.12.2010/1326), som trädde i kraft i maj 2011, bildar journalhandlingarna inom den kommunala primärvården och specialiserade sjukvården inom området för en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt ett gemensamt register inom hälso- och sjukvården. Personal som vårdar patienten kan använda patientuppgifter som finns i det gemensamma patientregistret och som är nödvändiga för vården utan patientens samtycke. Användningen förutsätter dock att patienten informerats om användningen av det gemensamma patientregistret och om patientens möjlighet att förbjuda den gemensamma användningen av patientuppgifter. Mer information om det gemensamma patientregistret.
 

Begäran om utdrag av loggkontroll

 
I enlighet med den s.k. klientuppgiftslagen (lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården 9.2.2007/159) har patienten rätt att på skriftlig begäran få logguppgifter från patientregistret om behandlingen av sina patientuppgifter för de två senaste åren. Klienten har inte rätt att få logguppgifter som är äldre än två år utan särskild orsak. Om patienten vill ha logguppgifterna om sina patientuppgifter kan patienten använda blanketten Begäran om utdrag av loggkontroll eller skicka en fritt formulerad ansökan. Begäran om logguppgifter behandlas som en begäran om uppgifter, och inga separata utredningar behöver upprättas på grund av den.
 

Logguppgifter om en omyndig patient

 
I 9 § i patientlagen meddelas föreskrifter om annat erhållande av uppgifter från patientuppgifterna. Rätten att kontrollera logguppgifter är i regel personlig, och en annan person kan inte utöva dem med fullmakt. I situationer i vilka en patient i myndighetsåldern inte kan fatta beslut om sin vård, prövas rätten hos patientens nära anhöriga eller lagliga företrädare att kontrollera patientregistrets logguppgifter från fall till fall.
 
Om en minderårig patient med beaktande av ålder och utveckling kan fatta beslut om vården har han eller hon rätt att förbjuda att uppgifter om hans hälsotillstånd och vård ges till hans vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare. Barnets vårdnadshavare har således inte automatiskt rätt att få logguppgifter om sitt minderåriga barns användning av sjukvårdstjänster, utan det är i regel den minderåriga klienten som ska själv lämna begäran om kontroll av logguppgifterna. Dessutom skickas logguppgifterna till patienten på patientens hemadress enligt befolkningsdatasystemet oberoende av patientens ålder.
 

Begäran om utredning av behandling av patientuppgifter

 
Om patienten misstänker att hans eller hennes uppgifter har behandlats utan saklig grund och vill ha en skriftlig utredning av saken, kan han eller hon använda blanketten Begäran om utredning av behandling av patientuppgifter. Begäran om utredning kan också lämnas av patientens vårdnadshavare eller lagliga företrädare. 
 
En skriftlig utredning kan också begäras med en fritt formulerad ansökan om utredning, men både den fritt formulerade begäran och den ovan nämnda blanketten ska innehålla de grunder och de faktorer som man har kännedom om utifrån vilka utredning begärs. Ju mer ingående uppgifter begäran om utredning innehåller, desto snabbare kan de behandlas.