Utlämnande av patientuppgifter till nära anhöriga

Patientuppgifter kan huvudsakligen endast lämnas ut med patientens samtycke. Om patientens samtycke inte kan fås på grund av hans eller henne sjukdom eller tillstånd, kan patientuppgifter endast utlämnas till de nära anhöriga om det inte finns skäl att anta att patienten skulle vägra detta. 

Nära anhöriga är enligt patientlagen makan eller maken, barnen, föräldrarna och syskonen. En annan nära anhörig kan vara patientens sambo eller en annan person som stadigvarande bor med patienten. HNS önskar att patienternas anhöriga kommer överens sinsemellan om vem som per telefon ska höra sig för om patientens tillstånd, utskrivning osv. och ge nödvändig information till övriga anhöriga.​​
 

Överlåtelse av patientuppgifter om en minderårig person

 
Uppgifter om en minderårig patient kan överlåtas på den lagliga vårdnadshavarens begäran. Om det är oklart vem som är patientens vårdnadshavare har sjukhuset rätt att be att få se ett bevis på att den som lämnar begäran är barnets vårdnadshavare innan sjukhuset överlåter uppgifterna. Begäran ska göras i enlighet med följande anvisningar. Om en minderårig patient kan fatta beslut om vården har han eller hon rätt att förbjuda att uppgifter om hans hälsotillstånd och vård ges till hans vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare. Läkaren eller andra yrkesutbildade personer bedömer barnets eller den ungas mognadsgrad i frågor som gäller vården.

En avliden persons patientuppgifter

 
Uppgifterna i patienthandlingarna är sekretessbelagda även efter att patienten har dött. Patientuppgifter om vården av en avliden person kan i vissa fall lämnas ut på basis av en skriftlig ansökan. 

Grunden för utlämnande av uppgifter kan vara utredning eller tillgodoseende av en viktig förmån eller rättighet (till exempel utredning av ett testamentes giltighet) eller en persons risk att få en ärftlig sjukdom. 

Man kan ansöka om en död persons personuppgifter med blanketten Begäran om utlämnande av uppgifter om en avliden person. Med tanke på behandlingen av ansökan är det viktigt att så noggrant som möjligt precisera de faktorer som ligger till grund för begäran om uppgifter.​  Den undertecknade blanketten ska sändas per post till HUS Centralregistratur: HUS Centralregistratur, PB 200, 00029 HUS.