Patienthandlingar

​Med patienthandlingar (journalhandlingar) avses handlingar som används för att ordna och genomföra vården av patienten. De innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga uppgifter om patienten. De skyldigheter, rättigheter samt rutiner som hänför sig till patienthandlingar baserar sig på social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar (298/2009).


En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska i patienthandlingarna anteckna de uppgifter som är nödvändiga och riktiga för att trygga planeringen, ordnandet, tillhandahållandet och uppföljningen av vården och behandlingen av patienten. I patienthandlingarna ska endast uppgifter som är nödvändiga med tanke på ändamålet med dem antecknas.


Patientuppgifterna används av anställda vid HUS sjukhus som deltar i vården och undersökningen av patienten. En vårdrelation medför primär rätt att använda patienthandlingarna. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården uppgör utlåtandena om vården av patienten utifrån patienthandlingarna.

Se även Mina Kanta - Patientdataarkivet.