Rätt att korrigera och avlägsna uppgifter

Enligt artikel 5 i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) ska personuppgifterna vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Den personuppgiftsansvarige ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål.  Enligt artikel 16 ska dessutom den registrerade ha rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som rör den registrerade.

Om patienten anser att journalhandlingarna innehåller en felaktig uppgift eller en onödig uppgift med tanke på förenligheten med användningsändamålet kan patienten använda ett formulär eller skriva ett fritt formulerat brev där de uppgifter som står i formuläret framgår. Det är viktigt att den uppgift eller de uppgifter som patienten vill att rättas till eller avlägsnas preciseras så noggrant som möjligt.

I journalhandlingar kan sådan information avlägsnas som är felaktig eller som hälsovårdpersonal anser vara onödig med tanke på användningsändamålet. Däremot görs ingen fullständig radering av journalhandlingar, eftersom det i artikel 17.3 b i dataskyddsförordningen konstateras att om behandlingen av personuppgifter och personregistret baserar sig på utförande av en uppgift som följer av nationell lagstiftning tillämpas inte rätten att bli bortglömd. Uppgörande och användning av patientjournaler som stöd för vården är en uppgift som följer av finsk lagstiftning. Förvaringstiden för journalhandlingar är i regel 12 år från patientens död och bestämmelser om förvaringstiden finns i social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar (30.3.2009/298).

Yrkande på rättelse av fel kan skickas till: HNS Centralregistraturen, PB 200, 00029 HNS​​