Gå till huvudinnehåll

Ansvar

Finland vill vara en föregångare i samhällsansvar, och vi vill vara en föregångare i ansvar inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Vi bär i vår tur ansvar för att hela hälso- och sjukvårdssystemet fungerar och har bärkraft.

Som en betydande samhällelig aktör som får sin finansiering från skattemedel förutsätts det att vi i vår verksamhet iakttar särskilt ansvar och beaktar etiska aspekter. Detta ansvar förverkligas i form av ett ekonomiskt ansvar, ett socialt ansvar och ett miljöansvar.

För oss innebär ekonomiskt ansvar framför allt ansvarsfull, etisk och transparent användning av skattemedel.

Det sociala ansvaret innefattar till exempel jämlikhet när det gäller tillgång till vård, att främja hälsa bland olika socioekonomiska grupper samt att sysselsätta personer med nedsatt arbetsförmåga. 

Miljöansvar innebär för oss att miljövärden beaktas i all vår verksamhet. Vi satsar på att hitta miljömässigt hållbara lösningar och samtidigt utveckla ett mer hållbart samhälle. Vårt mål är att vara koldioxidneutrala före år 2030.

Ansvaret återspeglas också i attityder och handlingar gentemot våra viktigaste intressenter – patienter, personal och ägare.

Vårt mål är att tillhandahålla specialiserad sjukvård på patientens eget språk, finska eller svenska. Vårt tvåspråkighetsprogram stöder detta mål.

Vårt mål är att skapa en helhetsbild av det omfattande fältet av ansvar; vi sätter upp både lång- och kortsiktiga mål som är i balans sinsemellan och stöder varandra.

Du kan också läsa om vårt ansvarsarbete i vår årsberättelse.

Vår ansvarsprogram

Vår ansvarsprogram baseras på HUS värderingar, som är bemötande, jämlikhet och pionjärskapDet omfattar alla tre delansvarsområden, alltså socialt ansvar, ekonomiskt ansvar och miljöansvar. Här tar vi också hänsyn till våra centrala intressentgrupper: patienter, personal och ägarkommuner. 

Programmet innefattar konkreta åtgärder eller projekt där ansvar beaktas, och syftet är också att göra det abstrakta ansvaret till någonting konkret som går att mäta.

Vi tänker också att ansvar är en del av den dagliga verksamheten, som varje enhet och individ implementerar i sitt eget arbete. Vårt ansvarsprogram omfattar alltså inte allt vårt ansvarsarbete, utan kompletterar det och försöker synliggöra det för alla våra intressentgrupper.

Läs mer om åtgärderna i vårt ansvarsprogram på sidorna för ekonomiskt ansvar, socialt ansvar och miljöansvar.

Vi uppdaterar som bäst vårt ansvarsprogram för åren 2023–2024.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.