Gå till huvudinnehåll

Ansvar

I vår strategi för åren 2020–2024 ligger ett stort fokus på ansvar och hållbar utveckling i all verksamhet. Vi bär i vår tur ansvar för att hela hälso- och sjukvårdssystemet fungerar och har bärkraft.

Som en betydande samhällelig aktör som får sin finansiering från skattemedel förutsätts det att vi i vår verksamhet iakttar särskilt ansvar och beaktar etiska aspekter. Detta ansvar förverkligas i form av ett ekonomiskt ansvar, ett socialt ansvar och ett miljöansvar.

För oss innebär ekonomiskt ansvar framför allt ansvarsfull, etisk och transparent användning av skattemedel.

Det sociala ansvaret innefattar till exempel jämlikhet när det gäller tillgång till vård, att främja hälsa bland olika socioekonomiska grupper samt att sysselsätta personer med nedsatt arbetsförmåga. 

Miljöansvar innebär för oss att miljövärden beaktas i all vår verksamhet. Vi satsar på att hitta miljömässigt hållbara lösningar och samtidigt utveckla ett mer hållbart samhälle. Vårt mål är att vara koldioxidneutrala före år 2030.

Ansvaret återspeglas också i attityder och handlingar gentemot våra viktigaste intressenter – patienter, personal och ägare.

Vårt mål är att tillhandahålla specialiserad sjukvård på patientens eget språk, finska eller svenska. Vårt tvåspråkighetsprogram stöder detta mål.

Du kan också läsa om vårt ansvarsarbete i vår årsrapport på adressen husinvuosi.fi/sv. Där hittar du HUS Logistiks ansvarsredovisning enligt GRI-standarden samt HUS miljörapport.

Ansvarsprogram 2021–2022

Vi har tagit fram ett ansvarsprogram för åren 2021–2022. Programmet baseras på HUS värderingar, som är bemötande, jämlikhet och pionjärskap.

Vårt ansvarsprogram omfattar alla tre delansvarsområden, alltså socialt ansvar, ekonomiskt ansvar och miljöansvar. Här tar vi också hänsyn till våra centrala intressentgrupper: patienter, personal och ägarkommuner. 

Programmet innefattar konkreta åtgärder eller projekt där ansvar beaktas, och syftet är också att göra det abstrakta ansvaret till någonting konkret som går att mäta.

Vi tänker också att ansvar är en del av den dagliga verksamheten, som varje enhet och individ implementerar i sitt eget arbete. Vårt ansvarsprogram omfattar alltså inte allt vårt ansvarsarbete, utan kompletterar det och försöker synliggöra det för alla våra intressentgrupper.

Läs mer om åtgärderna i vårt ansvarsprogram på sidorna för ekonomiskt ansvar, socialt ansvar och miljöansvar.

Feedback

Hittade du vad du sökte?