Gå till huvudinnehåll

Kvalitet och patientsäkerhet

På HUS satsar vi mycket på kvaliteten på vår verksamhet. Vårt mål är att kontinuerligt förbättra patientvården. Vi upprättar varje år en kvalitets- och patientsäkerhetsplan, vars genomförande övervakas av HUS styrelse. Vår patientsäkerhet bygger på en kontinuerlig utveckling av verksamheten.

JCI-kvalitetssystem

JCI är världens största och heltäckande ackrediteringssystem och kvalitetssystem för sjukhus. Vi förbereder oss som bäst för införandet av JCI-kvalitetssystem (Joint Commission International) i sex av HUS resultatenheter. 


Magnetsjukhus

På HUS är vi en del av det internationella Magnetsjukhus ( Magnet Hospital©)-projektet. Med Magnetsjukhuset avses ett sjukhus som beviljats ett officiellt erkännande för utmärkt vårdarbete. 


Patientsäkerhet

Patientsäkerhet är en del av kvaliteten. På HUS satsar vi på säker vård, hög vårdkvalitet och patientorientering. Vårt mål är att vården eller vårdmiljön inte orsakar någon fara eller skada för patienten. Skadliga händelser i vården kan vara exempelvis infektioner i anslutning till vården, felaktig eller fördröjd diagnos eller felaktig läkemedelsbehandling.

Alla yrkesutbildade anställda inom hälsovården som deltar i patientarbetet ska fullgöra en webbutbildning i patientsäkerhet. Vi analyserar också den patient- och kundrespons vi får och justerar vår verksamhet utifrån responsen.

Om du har frågor som gäller dina rättigheter som patient så kan du vända dig till våra patientombudsmän.
Kundnöjdhet

Vi mäter kundnöjdheten med det internationella rekommendationsindexet NPS ((Net Promoter Score). NPS-talet kan vara allt mellan -100 och +100. Vi mäter NPS-talet med frågan: Hur sannolikt skulle du rekommendera vår poliklinik/avdelning till dina vänner eller din familj om de behövde liknande hjälp?

Talet bygger på responsen från de senaste månaden.

NPS
Jour och psykiatri
+57
Mål
+50
Responsmeddelanden
5563

NPS
Övriga vårdenheter
+82
Mål
+70
Responsmeddelanden
40048

Vår konsumtion av handdesinfektionsmedel

Det viktigaste sättet att förebygga vårdrelaterade infektioner och förhindra mikrobiell spridning är att desinficera händerna. Ett sätt att mäta är att beräkna hur många milliliter och hur många doser handdesinfektionsmedel vi använder på sjukhuset för en patient per vårddag.

Konsumtion av handdesinfektionsmedel inom hela HUS

Denna indikator visar hur många milliliter alkohol per patient som förbrukas på HUS avdelningar varje dag. Mätaren visar också hur många doser...

Datum:

70
ml/patient/vårddag

Feedback

Hittade du vad du sökte?