Gå till huvudinnehåll

Kvalitet och patientsäkerhet

På HUS satsar vi mycket på kvaliteten på vår verksamhet. Vårt mål är att kontinuerligt förbättra patientvården. Vi upprättar varje år en kvalitets- och patientsäkerhetsplan, vars genomförande övervakas av HUS styrelse. Vår patientsäkerhet bygger på en kontinuerlig utveckling av verksamheten.

JCI-kvalitetssystem

JCI är världens största och heltäckande ackrediteringssystem och kvalitetssystem för sjukhus. Vi förbereder oss som bäst för införandet av JCI-kvalitetssystem (Joint Commission International) i sex av HUS resultatenheter år 2021. 

Magnetsjukhus

På HUS är vi en del av det internationella Magnetsjukhus ( Magnet Hospital©)-projektet. Med Magnetsjukhuset avses ett sjukhus som beviljats ett officiellt erkännande för utmärkt vårdarbete. 

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet är en del av kvaliteten. På HUS satsar vi på säker vård, hög vårdkvalitet och patientorientering. Vårt mål är att vården eller vårdmiljön inte orsakar någon fara eller skada för patienten. Skadliga händelser i vården kan vara exempelvis infektioner i anslutning till vården, felaktig eller fördröjd diagnos eller felaktig läkemedelsbehandling.

Alla yrkesutbildade anställda inom hälsovården som deltar i patientarbetet ska fullgöra en webbutbildning i patientsäkerhet. Vi analyserar också den patient- och kundrespons vi får och justerar vår verksamhet utifrån responsen.

Om du har frågor som gäller dina rättigheter som patient så kan du vända dig till våra patientombudsmän.

Patientnöjdhet

Vi mäter patientnöjdheten med det internationella rekommendationsindexet NPS ((Net Promoter Score). NPS-talet kan vara allt mellan -100 och +100. Vi mäter NPS-talet med frågan: Hur sannolikt skulle du rekommendera vår poliklinik/avdelning till dina vänner eller din familj om de behövde liknande hjälp? Talet bygger på responsen från de senaste 12 månaderna.

NPS
Jour
+47
Mål
+50
Responsmeddelanden
5105

NPS
Övriga vårdenheter
+72
Mål
+70
Responsmeddelanden
15179