Gå till huvudinnehåll

Styrelsen och ekonomi- och koncernsektionen

HUS leds av en styrelse som lyder under fullmäktige och som fullmäktige utser för sin mandatperiod. Dessutom utser Helsingfors universitet två styrelseledamöter.

Styrelsen fokuserar i synnerhet på att förverkliga de strategiska målsättningarna för sjukvårdsdistriktet och att upprätthålla den ekonomiska balansen.

Styrelsens sammansättning 2021–

Risto Rautava

ordförande i styrelsen

(Saml) Helsingfors

Erika Veltheim

vice ordförande i styrelsen

(Sannf) Vanda

@email

Hannele Kerola

ledamot i styrelsen

(SDP) Esbo

040 828 9901

@email

Olga Gilbert

ledamot i styrelsen

(Gröna) Vanda

@emailEkonomi- och koncernsektionen

En del av de ärenden som hör till styrelsens befogenheter handhas av ekonomi- och koncernsektionen som lyder under styrelsen. Med koncern avses den helhet som bildas av Samkommunen HNS och dess dotterbolag.

Ekonomi- och koncernsektionen har sex medlemmar, vilka är antingen styrelseledamöter eller ersättare. Sektionens medlemmar har personliga ersättare. Ekonomi- och koncernsektionen fattar beslut om vissa dyrare apparatur- och tjänsteanskaffningar. För koncernstyrningens och koncernövervakningens del hanterar ekonomi- och koncernsektionen bland annat dotterbolagens uppföljningsrapporter och beslutar om kandidater som ska utses till dotterbolagens styrelser.

Ekonomi- och koncernsektionen hanterar också för sin del övervakningen av HUS ekonomi och verksamhet tillsammans med HUS styrelse.