Gå till huvudinnehåll

Styrelsen och ekonomi- och koncernsektionen

HUS leds av en styrelse som lyder under fullmäktige och som fullmäktige utser för sin mandatperiod. Dessutom utser Helsingfors universitet två styrelseledamöter.

Styrelsen fokuserar i synnerhet på att förverkliga de strategiska målsättningarna för sjukvårdsdistriktet och att upprätthålla den ekonomiska balansen.

Styrelsens sammansättning 2017–

Ulla-Marja Urho

ordförande

(Saml) Helsingfors

040 041 2645

@email

Jari Oksanen

vice ordförande

(Gröna) Borgå

040 049 4039

@email

Marika Niemi

(Saml) Esbo

040 822 8822

@email

Ekonomi- och koncernsektionen

En del av de ärenden som hör till styrelsens befogenheter handhas av ekonomi- och koncernsektionen som lyder under styrelsen. Med koncern avses den helhet som bildas av Samkommunen HNS och dess dotterbolag.

Ekonomi- och koncernsektionen har sex medlemmar, vilka är antingen styrelseledamöter eller ersättare. Sektionens medlemmar har personliga ersättare. Ekonomi- och koncernsektionen fattar beslut om vissa dyrare apparatur- och tjänsteanskaffningar. För koncernstyrningens och koncernövervakningens del hanterar ekonomi- och koncernsektionen bland annat dotterbolagens uppföljningsrapporter och beslutar om kandidater som ska utses till dotterbolagens styrelser.

Ekonomi- och koncernsektionen hanterar också för sin del övervakningen av HUS ekonomi och verksamhet tillsammans med HUS styrelse.