Gå till huvudinnehåll

Investeringar och produktivitetsprogram

Målet för HUS-sammanslutningens investeringar är att stärka organisationens verksamhetsförutsättningar. Principen är den att investeringarna planeras så att de är ekonomiskt hållbara.

Genom investeringarna främjas den specialiserade sjukvården, undervisning och forskning samt ett effektivt ordnande av de stödtjänster som krävs. HUS använder hela sin sjukhuskapacitet effektivt och undviker investeringar som är förknippade med osäkerhet när det gäller lönsamheten, användningsbehovets varaktighet eller beläggningsgraden. HUS strategi samt de ekonomiska förutsättningarna att genomföra investeringarna styr i betydande grad investeringsprogrammets innehåll. I och med reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet fokuserar välfärdsområdenas ägarstyrning även starkt på HUS investeringsnivå. Investeringarna begränsas av en av statsrådet fastställd fullmakt att uppta lån och investeringsprogrammet ska godkännas av namngivna ministerier.

HUS-sammanslutningens investeringar uppgår årligen till cirka 200–300 miljoner euro. Den största gruppen investeringar utgör byggnader och fastigheter, där det görs både grundliga renoveringar och utvidgningar samt byggs helt nytt. Andelen byggnadsinvesteringar av alla investeringar är cirka 70 procent. De viktigaste investeringarna i nya byggnader under de närmaste åren har varit Brosjukhuset, Eksjukhuset, Dals samsjukhus och den nya vårdavdelningsbyggnaden vid Jorvs sjukhus. Andra betydande investeringar är investeringar i utrustning, vars andel är cirka 20 procent samt ICT-investeringar.

HUS inledde arbetet med ett produktivitetsprogram 2019. Målet var att ta fram en modell för ett långvarigt produktivitetsprogram på HUS-nivå samt att kartlägga och presentera konkreta mätare och rapporter, med vilka produktivitetsprogrammet kan följas upp. Programmet färdigställdes i början av 2020 och har sedan 2021 varit en del av budgetberedningen. Målet är att uppnå den nuvarande produktionen med lägre kostnader eller öka den nuvarande produktionen med de nuvarande kostnaderna, dock så att de lagstadgade skyldigheterna och kraven på servicenivå för universitetssjukhus uppfylls. 

Det årliga programmet innehåller flera separata produktivitetsprojekt som på ett mångsidigt sätt berör olika ämnesområden, bland annat processer, utrustning och förnödenheter, upphandling av tjänster, personal och lokaler. Verksamhetsenheterna utarbetar en konkret och specificerad plan för att genomföra sitt produktivitetsprogram och genomförandet av planen följs upp månatligen som en del av uppföljningen av verksamheten och ekonomin.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.